ด้วยภาควิชา การออกแบบ และธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางแฟชั่น และโครงการนำเสนอแสดง แฟชั่นโชว์ของนักศึกษา ในระหว่างเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการประมวลผลความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน สู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย แห่งความสำเร็จอีกขั้นของนักศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชั่นอยู่เป็นจำนวน มาก ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะทางสาขาวิชา และนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางแฟชั่น ให้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และการนำเสนอผลงานแฟชั่นที่ได้สร้างสรรค์ในที่สาธารณชนนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในตัวบุคคล ซึ่งในลักษณะของการจัดแสดงผลงานหรือการแสดงแฟชั่นโชว์นั้น มีการดำเนินการหลายขั้นตอน และใช้ผู้ร่วมทำโครงการเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น การขอใช้พื้นที่ในการจัดแสดงงาน การจัดสร้างเวทีแฟชั่นโชว์ การจัดทำสูจิบัตร และการจัดหาจัดจ้างนางแบบ นายแบบ เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเป็นการดำเนินโครงการทั้งหมดนั้น จะต้องมีการวางแผนงบประมาณที่สูงมาก หากต้องการให้ผลงานมีคุณภาพและมีความโดดเด่น เป็นที่น่าประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้หากแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวาระเวลาในการนำเสนอผลงานแฟชั่นโชว์ที่ ใกล้เคียงกัน ได้ร่วมสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางการออกแบบ ร่วมมือกันจัดทำการนำเสนอผลงานการแสดงแฟชั่นโชว์ และร่วมกันวางแผนงานการดำเนินการทั้งหมด อันจะทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังเกิดมิติทางการเรียนรู้ใหม่ให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นและประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างการเรียนรู้จากทฤษฎีในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสาย อาชีพ โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งมีวาระประจำ ปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ที่จัดต่อเนื่องจากปีะ 2555 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ดังนั้น การเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา จึงถือเป็นกลยุทธ์สำคัญอีกทางหนึ่งที่จะสนับสนุนองค์กรและสายงานร่วมให้เกิด ความแข็งแรง และมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักศึกษาในเครือข่าย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ควรแก่การปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความก้าวหน้า ได้มากยิ่งขึ้น

ชื่องาน Fashion V Together #2, The Student Fashion showcase

6 มหาวิทยาลัย

V Together : Kasem Bundit University
Academy : Kasem Bundit University, KBU
Venue : DPU Hall
Date/Time : 27 March 2013, 14.00
.
V Together : Thanyaburi
Academy : Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT
Venue : DPU Hall
Date/Time : 27 March 2013, 14.30
.
V Together : Phra Nakhon
Academy : Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, RMUTP
Venue : DPU Hall
Date/Time : 27 March 2013, 15.00
.
V Together : Dhurakij Pundit University
Academy : Dhurakij Pundit University, DPU
Venue : DPU Hall
Date/Time : 27 March 2013, 15.30
.
V Together : KrungThep
Academy : Rajamangala University of Technology Krungthep, RMUTK
Venue : DPU Hall
Date/Time : 27 March 2013, 16.00
.
V Together : Thammasat
Academy : Thammasat University, TU
Venue : DPU Hall
Date/Time : 27 March 2013, 16.30

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy