Fashion Show : Fashion Image Campus 2007
Brand : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ(THTI)
Venue : Siam Paragon
Date / Time : 6 October 2007 ,16.00

Fashion Image Campus 2007
สถาบันสิ่งทอ จัดประกวดผลงาน FIC 2007
15 ทีมยังก์ดีไซเนอร์ประชันแฟชั่นโชว์ ผลงานการออกแบบ รอบชิงชนะเลิศ
ลุ้น “สุดยอดนักออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์แฟชั่นไทย”

Click here to Google Photo Gallery

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ(THTI) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประกวดผลงาน นักออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์แฟชั่นไทย รอบชิงชนะเลิศ เพื่อประกาศศักยภาพ 15 ทีม ยังก์ดีไซเนอร์เมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรร และอบรมบ่มเพาะจากโครงการ Fashion Image Campus 2007 (FIC 2007) สร้างคน สร้างแบรนด์ (รุ่นเยาว์) ในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ และแฟชั่นโชว์ ผลงานการออกแบบ ตัวอย่างสินค้าจากแบรนด์ต้นแบบ จำนวน 90 ชุด พร้อมเชิญคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ร่วมพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะเลิศ 4 รางวัลพร้อม “สุดยอดนักออกแบบ ภาพลักษณ์แบรนด์แฟชั่นไทย ” อีก 1 รางวัล โดยมีโล่ห์เกียรติยศ ทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลต่างๆ มากมายมอบให้กับ ผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้

นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า การจัดประกวดครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Fashion Image Campus 2007 สร้างคน สร้างแบรนด์ (รุ่นเยาว์) หรือ FIC 2007 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน – ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการออกแบบ แฟชั่นของไทย ให้มีความรู้ความสามารถ และกระบวนทัศน์การทำงาน ที่เป็นระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็น แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอและแฟชั่นไทย ในการสร้างแบรนด์แฟชั่นไทย ให้ มี ศักยภาพ และสามารถก้าวออกไปเติบโต ในเวทีโลกต่อไป “ FIC 2007 เป็นโครงการฯ ซึ่งเน้นเปิดโอกาสให้คนกับที่มีพื้นฐาน ด้านแฟชั่นดีไซน์ ทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรม Road Show & Work Shop และกิจกรรมการคัดเลือกขึ้นในภาคต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาด้านสถานที่ จัดอบรมเป็นอย่างดี ในภาคกลางจัดขึ้นที่วิทยาลัยอาชีว ศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเหนือจัดขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และภาคใต้จัดขึ้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยมีผู้สนใจเข้าประกวดทั้งหมด 68 ทีม ๆ ละ 2 คน แบ่งออกเป็น ภาคกลาง 14 ทีม ภาคเหนือ 16 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 ทีม และภาคใต้ 12 ทีม ”

สำหรับการคัดเลือกแบ่งออกเป็น การคัดเลือกรอบแรก Selection & Training และคัดเลือกตัวแทนระดับภาค (Qualify) โดยรอบแรก เป็นการคัดเลือกจากบอร์ด นำเสนอแนวคิดด้าน My Favorite Fashion Image ประกอบการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ ด้านการออกแบบแฟชั่นใหม่ ภายใต้กรอบแบรนด์ต้นแบบ ที่แต่ละทีมเลือกมานำเสนอ ส่วนการคัดเลือกตัวแทน ระดับภาคเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการนำเสนอ ผลงานชุดจริงทีมละ 3 ชุด แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ Career Woman Style, Casual Woman Style, Active Woman Style และParty Woman Style นอกจากนี้ยังต้องสะท้อน ความเป็นตัวตน ภายใต้เอกลักษณ์ ความเป็นไทยที่เป็นแรงบันดาลใจ และภาพลักษณ์ ของแบรนด์ต้นแบบ ที่นำเสนอไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้จะมีผู้ผ่านเข้ารอบเพียงภาคละ 4 ทีมเท่านั้น

จากนั้นตัวแทนระดับภาค จะได้เข้ารับการอบรมบ่มเพาะ อย่างเข้มข้นตามหลักสูตร “การออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์แฟชั่น” ในรูปแบบ ของค่ายอบรมเชิงปฎิบัติการ 5 คืน 4 วัน เพื่อเป็นการสร้างนักออกแบบ ภาพลักษณ์แบรนด์แฟชั่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะ ของนักออกแบบแฟชั่น ที่สอดคล้อง กับการทำงานในระดับ มาตรฐานสากลในปัจจุบัน
และเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดการประกวด ผลงานการออกแบบ ภาพลักษณ์แบรนด์แฟชั่นไทย รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาต่างๆ ได้แก่
คุณกรกนก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าของแบรนด์ S318 : Fashion Brand Director & Fashion Design
คุณกฤษณราช จินดาวงศ์ Style & Fashion Expertist ผู้จัดรายการ Fashion Focus : UBC True Vision
คุณวรวุฒิ ลี้วัฒนะ Graphic Designer from NYC
คุณศรันยา เสี่ยงอารมณ์ อาจารย์ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คุณเสาวลักษณ์ วิบูลย์ธนกัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายบริหารสินค้า A2 ห้างสรรพสินค้าในเครือ The Mall Group พร้อมด้วยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาทิ
คุณจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล นายกสมาคมผู้ผลิตและออกแบบแฟชั่น เครื่องแต่งกาย
คุณอมรวรรณ มาสำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่าย SMEs รายพื้นที่รายสาขา
คุณยศธน กิตกุศล กรรมการผู้จัดการบริษัท วี อาร์ไทย การ์เม้นท์ จำกัด และ
ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ และ
หน่วยงานผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน อาทิ
คุณฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแม็กซ์ แอนด์ ไมท์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องสำอางมิสชา(Missha) ประจำ ประเทศไทย
ดร. ศิริฉัตร ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันโทนี่แอนด์กาย ประเทศไทย ฯลฯ

“ในรอบชิงชนะเลิศนี้ มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 15 ทีม ในแต่ละทีมได้สร้างผลงาน การออกแบบแฟชั่น ภายใต้โจทย์ และรายละเอียดที่แตกต่างกัน ได้แก่ ลักษณะธาตุพื้นฐานของผู้สวมใส่ มุมมอง หรือ Look สไตล์ โอกาส หรือ Occasion จุดเด่นหลัก หรือ Highlight และจุดเริ่มต้นของสไตล์ หรือ Origin โดยยังคงภาพลักษณ์ของ แบรนด์ต้นแบบ เอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่นำเสนอไว้แต่เดิม จากนั้นเนรมิตร เป็นชุดแฟชั่นคอลเลคชั่น พิเศษทีมละ 6 ชุดพร้อมกำหนดชื่อแบรนด์บนสินค้า รวมทั้งหมด 90 ชุด แสดงแบบโดยนางแบบมืออาชีพร่วม 30 คน

สำหรับการประกวด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ประเภท Career Woman Style มีผู้เข้าประกวด 4 ทีม
ประเภท Casual Woman Style มีผู้เข้าประกวด 3 ทีม
ประเภท Active Woman Style มีผู้เข้าประกวด 4 ทีมและ
ประเภท Party Woman Style มีผู้เข้าประกวด 4 ทีม

ซึ่งหลักเกณฑ์ การพิจารณาตัดสิน แบ่งสัดส่วนการให้คะแนนออกเป็น 2 ช่วงคือ Prejudging 60 เปอเซ็นต์ และ Catwalk Presentation 40 เปอร์เซ็นต์ โดยทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จากแต่ละประเภท จะเป็นผู้ชนะเลิศซึ่ง ได้รับโล่ห์เกียรติยศ ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมของรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานผู้สนับสนุน นอกจากนั้น ผู้ชนะเลิศทั้ง 4 ประเภท จะได้รับการโหวต จากคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้ง เพื่อหาผู้ชนะเลิศใน สุดยอดนักออกแบบ ภาพลักษณ์แรนด์แฟชั่นไทย อีก 1 รางวัลโดยผู้ชนะจากการโหวต ครั้งนี้จะได้รับ โล่ห์เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานเอกชนได้แก่ ทรูวิชั่นส์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ พารากอนซีนีเพล็กซ์ เครื่องสำอางค์มิสชา โทนี่แอนด์กาย เว็บไซต์ 88DB.COM และรถไฟฟ้ากรุงเทพ.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด
โครงการ Fashion Image Campus 2007 สร้างคน สร้างแบรนด์ (รุ่นเยาว์) : FIC 2007
การประกวดนักออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์แฟชั่นไทย รอบชิงชนะเลิศ

กลุ่มที่ 1 รหัสแบรนด์ A: CAREER WOMAN STYLE (A-CWS) A1 ST CWS-Aa-Xx-F-BS
น.ส.อมรศรี สุทธิพงศ์
น.ส.ธิดารัตน์ คุณชล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Karl Lagerfeld
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : กำแพงเมืองเก่าของ จ.นครศรีธรรมราช
A2 NT CWS-Ab-Xz-D-IF
น.ส.แสงดาว แซ่ลี
น.ส.ลัดดา อรรถพลภูษิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Versace
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ผ้าปักลายชาวเขา
A3 NE CWS-Ac-Xy-C-TD
น.ส.สกาว กัลปนาท
น.ส.สุดสวาท ภายศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Donna Karan
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ผ้าพื้นเมือง จ.อุดรธานี
A4 CT CWS-Ad-Xy-M-AG
นายญาโณทัย ศรีวิรัช
น.ส.ศิริพร ซังลี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Marie Mekko
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ว่าวไทย
กลุ่มที่ 2 รหัสแบรนด์ B: CASUAL WOMAN STYLE (B-CWS)B1 ST CWS-Bb-Zz-D-IF
นายเรืองวิทย์ มณีพิลึก
นายสุธน กันดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Christian Lacroix
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ชุดวิวาห์บ่าบ๋าและชุด พื้นเมืองย่าหยา
B2 NT CWS-Ba-Zx-F-BS
นายเดชา เม็งไธสง และน.ส.ราตรี จันทร์พระลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดย
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Christian Dior
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ประเพณีสงกรานต์
B3 NE CWS-Bc-Zy-C-TD
นายวิรุฬห์ ปัตตะ
นายโชคชัย เมืองสนธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Alexander McQueen
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : การแต่งกายของนักรบบางระจัน
กลุ่มที่ 3 รหัสแบรนด์ C: ACTIVE WOMAN STYLE (C-AWS)C1 NE AWS-Cc-Yy-C-TD
น.ส.ทิศรา สว่างไพศาลกุล
น.ส.สุกันยา นามจำปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Christian Dior
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ไห
C2 CT AWS-Cb-Yz-F-BS
น.ส.รวีวรรณ บุญศรีประเสริฐ
นายธนิก อัจฉริยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Yohji Yamamoto
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ตัวอักษรไทยโบราณ
C3 NT AWS-Cb-Yz-F-BS
น.ส.สุรีย์พร แก้วสุรินทร์
น.ส.ปัญญา ถนอมจิตดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Christian Dior
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ลายไทยในหอคำหลวง
C4 ST AWS-Cd-Yy-D-AG
น.ส.วริสา วัยวัฒน์
น.ส.ศุภลักษณ์ ดำคล้าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : CHANEL
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ผ้าถุงลายดอกพิกุลและผ้าไหมของนวพร
กลุ่มที่ 4 รหัสแบรนด์ D: PARTY WOMAN STYLE (D-PWS)D1 NE PWS-Dd-Xx-F-AG
น.ส.เบญจมาภรณ์ มรกฏเมืองปัก
น.ส.บุษบา นิลหมื่นไวย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : ไข่ บูติค
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ผ้าไหมปักธงชัย
D2 NT PWS-Da-Yx-C-TD
นายสุธร เศรษฐมังกร
น.ส.จิดาภา พูนลาภยศ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Christian Lacroix
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : ขนมไทย
D3 ST PWS-Db-Zx-D-IF
นายสุรเดช ช่วยแก้ว
น.ส.ขวัญชนก พงธิพันธุ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : CHANEL แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : หนังตะลุง
D4 CT PWS-Dc-Yz-N-AG
น.ส.ภาพพิมพ์ มูลพฤกษ์
น.ส.กนกวรรณ พวงสมบัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบรนด์อินเตอร์ต้นแบบ : Chloe’
แรงบันดาลใจสื่อเอกลักษณ์ไทย : สถาปัตยกรรมไทย

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial