FDC 2016
กสอ. จับมือ ISMED เปิดรันเวย์ โชว์ผลงานออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม – เครื่องหนังและรองเท้า – อัญมณีและเครื่องประดับ จากโครงการFDC 2016 ต่อยอดธุรกิจสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

21 June 2016 @ CentralWorld

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” ร่วมกับ “สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เปิดรันเวย์โชว์ผลงานการออกแบบของผู้ประกอบการ ดีไซน์เนอร์ พร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศการออกแบบในโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ( FDC 2016) เพื่อต่อยอดนักออกแบบไทย สร้างธุรกิจ สร้างแบรนด์ สู้ตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่น และธุรกิจแฟชั่นสากล ประกอบด้วย 1)อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  2)เครื่องหนังและรองเท้า 3)อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก ได้รับการแนะนำอย่างเข้มข้นจาก 3 โค้ช คุณศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบสร้างสรรค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เจ้าของแบรนด์ THEATRE, คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงษ์ ผู้บริหาร แบรนด์ Viera by Ragazze และ คุณพงษ์มนัส สวัสดิชัย นักออกแบบสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับ เจ้าของแบรนด์  77th

Click here to Google Photo Gallery

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงกระอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2559-2564  อันเป็นยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ  และเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับของภูมิภาคอาเซียน กลไกสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ให้ประสบความสำเร็จ คือ  สร้างบุคลากรให้เข้มแข็ง  ด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการออกแบบแฟชั่น  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญและเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ต้องมีมุมมองในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เข้ากับเทรนด์แฟชั่น ให้เกิดความโดดเด่นสวยงาม ที่สามารถนำไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าป้อนเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความชอบ ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถสร้างเม็ดเงินและรายได้ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่น   อันจะเป็นแรงผลักให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สามารถก้าวขึ้นแข่งขันในระดับอาเซียน หรือระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ  ซึ่งโครงการสร้างนักออกแบบแฟชั่น FDC 2016 โดยนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม  จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างนักออกแบบแฟชั่นให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเข้มแข็งยิ่งขึ้น ”

นายประสงค์ นิลบรรจง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “จากนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างคนหรือบุคลากรด้านการออกแบบแฟชั่น  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการสร้างนักออกแบบใน อุตสาหกรรมแฟชั่น :  Fashion Designer Creation 2016 (FDC 2016) ขึ้น เป็นปีที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในกระบวนการพัฒนา

แนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิด INNOFASHION หรือนวัตกรรมแฟชั่น ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าด้วย INNOCONCEPT นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์   INNODESIGN นวัตกรรมด้านการออกแบบ  INNOMATERIAL นวัตกรรมด้านวัสดุ และ INNOTECHNICS นวัตกรรมด้านเทคนิคหรือการผลิต  เพื่อสร้างนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ในด้านแฟชั่นรุ่นใหม่ที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ ในสาขาต่างๆ สามารถก้าวทันแนวโน้มแฟชั่นเทรนด์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่สากล”

“ในปีนี้การดำเนินโครงการสร้างนักออกแบบ FDC 2016 ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับทั้งจากผู้ประกอบการ นักศึกษา บุคคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น และนักออกแบบ กว่า 130 คนเข้าร่วมอบรม เรียนรู้ ฝึกฝน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเอ็กซ์คลูซีฟโค้ช 3 กูรูชื่อดังระดับประเทศ ประกอบด้วย

1) คุณศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบสร้างสรรค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เจ้าของแบรนด์ THEATRE

2) คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงษ์  นักออกแบบสร้างสรรค์เครื่องหนังและรองเท้า Brand Manager Viera by Ragazze ทายาทผู้สานต่อธุรกิจ Ragazze

และ3) คุณพงษ์มนัส สวัสดิชัย นักออกแบบสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับ เจ้าของแบรนด์  77th

และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบจนภายใต้แนวคิด “Asian Inspiration” ถึงรอบคัดเลือกให้เหลือเพียง 25 คน 25 คอลเลคชั่น  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 25 คนนี้ จะได้รับคำปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงจากผู้ชำนาญการด้านการออกแบบของแต่ละสาขา  ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแนวคิดด้านการออกแบบสร้างสรรค์ และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ และพัฒนาคอลเลตชั่นต้นแบบ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานการออกแบบที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย รสนิยม และความสอดคล้องกับแนวโน้มกระแสนิยมแฟชั่น ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 12 ท่านพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 12 สุดยอดผลงานในแต่ละสาขาแฟชั่น  และนำผลงานการออกแบบของนักออกแบบทั้ง 12 ท่าน 12 คอลเลคชั่น มาจัดแสดงผ่านนิทรรศการ และการเดินแฟชั่นโชว์บนเวที FDC 2016 ในปีนี้” นายประสงค์กล่าว

สำหรับเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการจะคัดเลือกจากผลงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านแนวคิด รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย และการประยุกต์ทุนสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์  หรือธีมการออกแบบและสอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่น และความต้องการของตลาด  ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศการออกแบบ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รวมจำนวน 12 รางวัล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ           จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า 60,000 บาท

  2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล  รางวัลละ 30,000 บาท

รวม 4 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

 1. ประเภทเครื่องหนังและรองเท้า ประกอบด้วย

  1. รางวัลชนะเลิศ           จำนวน 1 รางวัล    มูลค่า 60,000 บาท

  2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล   รางวัลละ 30,000 บาท

  3. รวม4 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

 2. ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย

  1. รางวัลชนะเลิศ           จำนวน 1 รางวัล    มูลค่า 60,000 บาท

  2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล   รางวัลละ 30,000 บาท

รวม 4 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

ในปีนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 ท่าน มีความเห็นร่วมกันที่จะให้มีการมอบรางวัลพิเศษ  The Judges Choice  ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการเห็นควรมอบให้แก่นักออกแบบที่มีผลงานโดยรวม (Over all Design) โดดเด่นเป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการอีก 1 รางวัล  โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ จะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ตนเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ( FDC 2016) จะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ และแนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจให้กับนักออกแบบ ให้สามารถก้าวสู่ตลาดสากลได้เป็นอย่างดียิ่ง และโครงการ FDC 2016 จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากขาดการร่วมมือ และสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โค้ชทั้ง 3 ท่าน ที่ปรึกษาพี่เลี้ยง  คณะกรรมการตัดสินทุกท่าน และที่สำคัญผู้ประกอบการ ดีไซน์เนอร์ที่ให้เกียรติร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้  สำหรับผู้ที่พลาดรางวัลในครั้งนี้ เราจะยังคงสานต่ออย่างต่อเนื่องในปี  2560 เป็นปีที่  3 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากดีไซน์เนอร์อย่างท่วมท้นเช่น 2 ปีที่ผ่านมา พบกันในโครงการการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ FDC 2017 ครับ” นายประสงค์ กล่าวในที่สุด

รางวัลชนะเลิศ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

คุณปุณณ์ภัทร์  อรุณศิริโรจน์ จากสมุทรปราการ

ในคอลเลคชั่น  The Raw Dimension , ธีมการออกแบบ  Zen and Serene

รางวัลรองชนะเลิศ  สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

คุณอรทัย อินรัง  จากจ.น่าน

ชื่อคอลเลคชั่น   คิดถึงน่าน   ธีมการออกแบบ Hometown Discovery

คุณณัชญ์ธนภัส ชุมพรพันธุ์  จากจ.ภูเก็ต

ในคอลเลคชั่น   The Abundance   ธีมการออกแบบ  Hometown Discovery

คุณเมลดา เจริญยิ่ง  จากกรุงเทพฯ

ในคอลเลคชั่น Same Town, New Story  ธีมการออกแบบ Hometown Discovery

รางวัลชนะเลิศ สาขาเครื่องหนังและรองเท้า

คุณฬียฑา  ชลิตณัฐกุล  จากกรุงเทพ

ในคอลเลคชั่น  The Emerging Art of X-ray  ธีมการออกแบบ  Zen and Serene

คุณทรงวุฒิ  ทองทั่ว  จากจ.ปทุมธานี

ในคอลเลคชั่น  The Craft of Architecture  ธีมการออกแบบ  Andaman Sunspirit

คุณสัมฤทธิ์  ชูกลิ่น  จากกรุงเทพฯ

ในคอลเลคชั่น  Bike and Beach  ธีมการออกแบบ  Andaman Sunspirit

คุณสุชาติ  หนูสิงห์  จากจ.พัทลุง

ในคอลเลคชั่น  ศิลปะการตอกลายผ้าปาเต๊ะ ลงในพื้นหนังของภาคใต้     ธีมการออกแบบ  Oriental Express

รางวัลรองชนะเลิศ  สาขาอัญมนี และเครื่องประดับ

คุณณัญชนา  พุฒิวณิชย์  จากจ.สมุทรปราการ

ในคอลเลคชั่น  Siamese of Betta  ธีมการออกแบบ  Andaman Sunspirit

คุณวรชัย   ศิริวิภานันท์  จากจ.ปทุมธานี

ในคอลเลคชั่น  The Beauty of remains  ธีมการออกแบบ  Zen and Serene

คุณกฤติยา  สิทธิภาพ  จากกรุงเทพ

ในคอลเลคชั่น  Wa Bulan (วา บูลัน)  ธีมการออกแบบ  Hometown Discovery

ด้วยผลการให้คะแนนผลงานของคณะกรรมการในรอบตัดสิน สำหรับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนั้น  ไม่มีผลงานที่ได้รับคะแนนถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดสำหรับรางวัลชนะเลิศ  ในปีนี้จึงไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ   มีเพียงผู้รับรางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัลเท่านั้น

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial