การจัดแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานกระบวนการออกแบบจนสามารถจัดแสดงผลงานได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยว ในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพมหาวิทยาลัยในการนำเสนอผลงานนักศึกษาอย่างมืออาชีพ การนำเสนอแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ในผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์จากน้องนักศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ภายใต้แนวคิดเรื่องราว วิถี วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่นกว่า 100 ผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม ตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน นักศึกษา หรือคนในท้องถิ่นมีความรักและหวงแหน สนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของตนที่มีอยู่พร้อมที่จะสืบสานในรูปแบบผลงาน ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ จากแนวคิดของเยาวชนในพื้นที่ เช่นการทำผ้าบาติกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยแนวทางของผลงานที่เน้นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่และศักยภาพของนักศึกษา ที่เป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้ ทำให้ผลงานของนักศึกษาเป็นที่น่าสนใจและติดตามของสังคม สื่อ และหน่วยงานทางด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เพื่อให้ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษานำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป

Photo by Jirakrit (Tony)

FOS Graduate showcase 2023 will come on April 22, 2023 at 3pm, Hat Yai hall 5th floor, Central Festival Hat Yai, FOS Graduate showcase. Fashion and Textile Design, Fashion of the South (F.O.S) at Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Srivijaya.

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy