FashionShow : Future North Fashion @Future Park
Brand : Multi Brands
Venue : Future Park
Date/Time : 22 November 2012, 15.00

Future North Fashion @Future Park

Photo by Jade & Tony

Click here to Google Photo Gallery

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันเปิดมิติใหม่การของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และแฟชั่นภาคเหนือของไทย ภายใต้โครงการพัฒนา และส่งเสริมตลาดผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้าภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยนำทัพดีไซน์เนอร์ชั้นนำของไทยอาทิ Beyond Living, ISSUE, TIPAYAPHONGPOOSANAPHONG และ ผู้ซื้อรายใหญ่ บริษัท King Power Internationalร่วมพัฒนางานออกแบบสินค้าผ้าภาคเหนือของไทยให้เป็นที่ยอมรับ ในรูปแบบที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านออกแบบ บนพื้นฐานความสามารถของผู้ประกอบการแต่ละรายเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์และเป็นแนวทางการสร้างแบรนด์ในอนาคต ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ การสร้างสินค้าให้เป็นคอลเลคชั่น การเลือกใช้สี และวัตถุดิบที่มีความสอดคล้องกัน การปรับแพทเทิร์นตลอดจนการพัฒนาเป็นสินค้า โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลงานของโครงการที่พัฒนาขึ้นจะถูกนำเสนอ ภายใต้ชื่องาน Future North Fashion @Future Park ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2555ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตในการสนับสนุนพื้นที่ขายปลีก โดยภายในงานพบกับแฟชั่นโชว์นิทรรศการสินค้าต้นแบบ การเจรจาธุรกิจ และเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยภาคเหนือที่ยกทัพสินค้ามาให้เลือกซื้ออย่างมากมาย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้าภาคเหนือ ประจำปี 2555 เป็นโครงการภายใต้ความริเริ่มของนางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความแตกต่างให้กับผู้ประกอบการแต่ละรายให้สามารถแข่งขันได้ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เปิดมิติใหม่ของการพัฒนาด้วยการดึงทีมที่ปรึกษาทีมดีไซน์เนอร์ชั้นนำที่มีมุมมองแฟชั่น และเข้าใจแนวโน้มความต้องการของตลาด ผนวกกับการทำงานอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับผู้ซื้อรายใหญ่เพื่อการค้าปลีก เช่น บริษัท King Power International จำกัด

Marketing & Design Camp เป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวบรวมผู้ประกอบการผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้า 17 จังหวัดภาคเหนือในการอบรมสัมมนาให้ความรู้ในภาพรวมของตลาดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสิ่งทอรวม 4 หัวข้อคือ แนวโน้มตลาด แนวโน้มแฟชั่น เทคนิคการออกแบบ และการสร้างแบรนด์สินค้า หลังจากทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 35 รายจากใบสมัครกว่า 80 ราย ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ได้ผ่านเข้าร่วม Marketing & Design Camp ในลักษณะการให้คำปรึกษาเฉพาะรายโดยมีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับผู้ประกอบการรายนั้นๆ ร่วมคิดร่วมระดมสมอง และให้แนวทางที่สามารถพัฒนาจนเป็นสินค้าต้นแบบที่สามารถแข่งขันได้ และเหมาะสมกับศักยภาพผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เพื่อความยั่งยืนและยกระดับการแข่งขันโดยการดึงจุดเด่นของสินค้าของผู้ประกอบการ และเน้นการสร้างอัตลักษณ์ในการออกแบบ อีกทั้งการแนะแนวทางโดยที่ปรึกษาให้ผู้ประกอบการรู้จักขั้นตอนการออกแบบที่เป็นสากลเริ่มตั้งแต่ การสร้างแรงบันดาลใจ การเลือกสรรวัตถุดิบ สี และการใช้เทคนิคที่สอดคล้องกับแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์สินค้าเป็นคอลเลคชั่น ตลอดจนการผลิตสินค้าตัวอย่างรวมไปถึงการปรับแบบแพทเทิร์นให้ได้มาตรฐาน สวยงาม และผลิตได้จริง ซึ่งทีมที่ปรึกษาดีไซน์เนอร์ชั้นนำประกอบด้วย คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ (Beyond Living),คุณภูภวิศกฤตพลนารา (ISSUE), คุณทิพยพงษ์ภูษณะพงษ์ (TIPAYAPHONGPOOSANAPHONG)  ร่วมกับ ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ อาจารย์ด้านแฟชั่น, อาจารย์พิธาลัย ผู้พัฒน์ อาจารย์ด้านการออกแบบ และตกแต่งสิ่งทอและการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณธนวรรณ ชลชาติภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแพทเทิร์น นอกจากนั้นระหว่างการพัฒนาสินค้าในโครงการได้ดึงความร่ววมือจากบริษัท King Power International จำกัด ในฐานะผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่ร่วมระดมสมอง และให้แนวทางความต้องการของตลาด และพร้อมที่จะเป็นผู้รับซื้อสินค้าที่พัฒนาขึ้นนำไปต่อยอดขายปลีกในพื้นที่จัดจำหน่ายของบริษัทต่อไป

ทันสมัย รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นอีกแนวคิดที่เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสินค้าบนพื้นฐานความสามารถ จุดเด่น และศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยการนำเอกลักษณ์ของผ้าภาคเหนือเช่นผ้าพื้นเมือง ผ้าทอมือ ลายปัก หรือลายทอประจำถิ่นต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์อื่น เช่นการใช้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติลดทอนโครงสร้างให้มีความบาง และทดลองตัดเย็บบนโครงเสื้อสมัยใหม่ การนำเอาลวดลายเอกลักษณ์ประจำถิ่น หรือผ้าทอชาวเขา ปรับในเรื่องของสีให้มีความทันสมัย และใช้ตกแต่งบนชิ้นงาน ตลอดจนการพัฒนาเป็นสินค้าใหม่เป็นต้น นอกจากผ้าทอมือ และลวดลายผ้าที่เป็นจุดเด่นของผ้าภาคเหนือแล้ว Eco Fashion ก็ถือเป็นไฮไลต์หลักของการพัฒนาสินค้าในโครงการนี้อีกด้วย เช่น บริษัทเพียรกุศล ไหมและฝ้าย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่, บริษัท เมก้า ไทย จำกัด จังหวัดแพร่ นำเสนอเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี สไตล์ Casual Resort ที่ตัดเย็บจากผ้าใยธรรมชาติเช่นไหม ฝ้าย ลินิน ย้อมด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรเย็บปักถักร้อยใยกัญชง จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอการใช้เส้นใยกัญชงย้อมสีธรรมชาติในการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า และเครื่องประดับแฟชั่น เป็นต้น

ผลงานการพัฒนาสินค้าต้นแบบที่เกิดขึ้นจากโครงการมีทั้งสิ้น 284 ชิ้น จากกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายและหญิง สินค้าเด็ก สินค้าเคหะสิ่งทอ และเครื่องประดับซึ่งจากการพัฒนารูปแบบ และการจัดจำหน่ายสินค้าจากโครงการนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านการออกแบบ และการพัฒนาตลาดแล้ว ผลสัมฤทธิ์ที่ตามมานั้นพบว่าสามารถกระจายรายได้สู่สังคม และก่อให้เกิดการจ้างงานอีกด้วย โดยสามารถก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 800 ครัวเรือนจาก 35 สถานประกอบการ

ท้ายที่สุดอย่าลืม และอย่าพลาดเข้าชมนิทรรศการผลงานต้นแบบแฟชั่นโชว์กว่า 40 ชุด การเจรจาธุรกิจ และเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ17 จังหวัดภาคเหนือ ในงาน Future North Fashion @Future Park ณ ลานกิจกรรม โซนทอง ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2555 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณสมพงษ์ เบอร์โทร 08-7097-7004 หรือ E-Mail: kubranding@yahoo.com

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial