Hair Passion Show 2017
โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) จัดงาน Final Project ประจำปี ชื่อHAIR PASSION SHOW 2017า เพื่อนำเสนอผลงาน และแสดงถึงศักยภาพของนักเรียนในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ โดยจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่5 และเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาช่างทำผมสู่ Thailand 4.0 ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมเสวนาด้วย
11 August 2017 @ Central Eastville

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) เป็นสถาบันสอนทำผมแห่งเดียวของเมืองไทย ที่ได้นำเอางานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับวิชาชีพช่างทำผม บูรณาการเข้ากับหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้/ทักษะ, ด้านบริการและด้านบริหาร เพื่อสร้างให้ผู้เรียนได้เป็นช่างทำผมมืออาชีพได้อย่างยั่งยืน (Professional Hairstylist)

ในปีนี้ทางโรงเรียนฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาช่างทำผม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ จึงจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ ”การพัฒนาช่างทำผมสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ได้รับเกียรติจากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าร่วมเสวนา ซึ่งทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีบทบาทและหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรง

Click here to Google Photo Gallery

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล กล่าวว่า โรงเรียนเสริมสวยชลาชล(CHALACHOL Academy) มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทยและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆด้าน ผลิตช่างทำผมที่มีคุณภาพให้กับสังคมมาโดยตลอด จึงจัดให้มีงานHAIR PASSION SHOW 2017 แสดงผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯปีล่าสุดในรูปแบบแฟชั่นโชว์กว่า 50 ผลงาน เพื่อแสดงศักยภาพการออกแบบทรงผมที่มีความโดดเด่น เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของช่างทำผมรุ่นใหม่ และตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นทรงผมในภูมิภาคอาเซียน ได้รับเกียรติจากนางแบบกิตติมศักดิ์คุณกิตติยา จิตรภักดี Thai Super Model 2016 , คุณมิณทร์ลดา สร่างโศก รองอันดับ1 Miss Thailand World 2015 , คุณฉัตรฑิรา มิชาส์ Miss Tourism Queen Thailand 2017, คุณเขมราช ภิระบรรณ Men’s Fitness 2017 และคุณธนวิทย์ ถือทอง Thailand Model 2017 รวมถึงจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 5 ประจำปี2560

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) เชื่อว่าการจัดงาน Hair Passion Show 2017 ในครั้งนี้ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนยุคใหม่ที่หลงใหลในงานแฟชั่น ได้ค้นพบทางเดินในวงการแฟชั่นผมอีกทางหนึ่ง มากไปกว่านั้น ทางโรงเรียนฯ ก็มีความยินดีอย่างมากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงระบบการบริหารจัดการ และหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับเพื่อนร่วมวงการอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันพัฒนาวงการโรงเรียนสอนทำผมเมืองไทยให้มีมาตรฐาน สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในภาคบริการต่อไป

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial