FashionShow : Jazz Jew 8th, Diff Differ in Characteristic
Academy : Srinakharinwirot University (SWU)
Venue : SWU
Date/Time : 2 May 2012, 16.30

Jazz Jew 8th, Diff Differ in Characteristic

Click here to Google Photo Gallery

เนื่องด้วย นิสิตสาขาวิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดแสดงผลงานนิทรรศการการถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งเป็นผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในศาสตร์ สาขาวิชาชีพนี้ ผลงานนิทรรศการในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการแสดงศักยภาพของนิสิต ก่อนที่จะเข้าสู่การทางานในวิชาชีพนักออกแบบอย่างแท้จริง โดยมีชื่อของงานนิทรรศการในครั้งนี้คือ “diff” ที่มีนัยยะของความหมายแสดงออกถึงความแตกต่างของการออกแบบ โดยสะท้อนความเป็นตัวตนของนิสิตในรูปแบบของดีไซน์ที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเรื่องราวรอบตัวมาเป็นแรงบัลดาลใจในการออกแบบ ซึ่งในการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ยังคงมุ่งหวังให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของนักออกแบบอีกด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.30 – 19.00 น ณ หอแสดงนิทรรศการ ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial

One reply on “Jazz Jew 8th, Diff Differ in Characteristic”

Comments are closed.