FashionShow : Amethyst Glorious Sky
Academy : Rajamangala U. of Tech. Lanna
Venue : Central Airport, Chiang Mai
Date/Time : 29 January 2011, 13.30

Amethyst Glorious Sky

Rajamangala University of Technology Lanna

Click here to Google Photo Gallery

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ , ภาคเรียนที่ 2/2553 มีการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะไทย วิชาการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิชาออกแบบแฟชั่น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรออกแบบสิ่งทอ สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในเนื้อหาหลักสูตรต้องมีการให้นักศึกาาได้แสดงผลงาน จากการเรียนรู้ในภาคทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติจริง ใน 3 รายวิชา จัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ด้านการออกแบบมาเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน และให้สาธารณชนได้ประเมิน ติติง เพื่อให้ทางผู้สอนได้นำมาปรับกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรต่อไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ภายในเนื้อหาของงานประกอบไปด้วย

1. แฟชั่นชาย ในสไตล์ลำลอง สำหรับกลุ่มวัยรุ่น เน้นความเป็นอัตลักษณ์ ของศิลปะไทยจำนวน 22 รูปแบบ ผลงานการออกแบบของนักศึกษาปีที่ 1

2. แฟชั่นหญิง ในสไตล์แบบร่วมสมัย กับความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าทอไทยสีม่วงจากธรรมชาติ ในชุดทำงาน ชุดลำลอง และชุดที่ใช้ในโอกาสพิเศษ จำนวน 30รูปแบบ ผลงานการออกแบบของนักศึกษาปีที่ 3

3. นิทรรศการผ้าสีม่วงจากธรรมชาติ

การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางม.ล้านนา, I-New ศูนย์ศึกษาต่อออสเตรเลีย, Central Airport, อาจารย์ผู้สอน, ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้สนับสนุน

การจัดงานในครั้งนี้ เน้นที่สีม่วงตามชื่องาน “อเมทิสต์ ลาภเลิศหล้านภาลัย” , กลุ่มนักศึกษปีที่ 3 ต้องนำสีธรรมชาติ มาสกัดสี และย้อมลงในเนื้อผ้า เพื่อค้นหาสีม่วง กลุ่มใหม่ๆจากธรรมชาติ นำโดย ผศ.รจนา ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบสิ่งทอ คณะศิลป- กรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

แนวคิด ลายไทยบนผ้าทอมือล้านนาในชุดลำลองชาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชุดลำลอง,ชุดทำงานและชุดราตรีสำหรับสตรีผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และกำหนดให้มีสีม่วง สีประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสีหลักบนผืนผ้าสีขาว

การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าจะให้ดึงเอาศิลปวัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ใช้วัตถุดิบเป็นผ้าทอมือทั้งหมดพื้นสีขาว แต่ลวดลายเน้นสีโทนม่วงที่ได้จากธรรมชาติซึ่งไม่ซ้ำแบบใคร เช่นสีจากเม็ดข้าวก่ำ,จากดอกผีเสื้อ,จากดอกอัญชัน เป็นต้น ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะออกแบบให้ตรงใจกับลูกค้าชาวญี่ปุ่น โดยออกสำรวจความต้องการของชาวญี่ปุ่นว่าต้องการชุดแต่งกายแบบใด แล้วนำมาออกแบบ โดยจะทำงานเป็นกลุ่มๆละ 2 คนขึ้นไป โดยอนุญาตให้มีที่ปรึกษาได้ไม่จำกัด

หลังการแสดงแฟชั่นโชว์ ได้มีการมองรางวัลแก่ผู้ออกแบบ จำนอน 4รางวัล เพื่อเป็นเกียรติในความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงาน

คณะกรรมการติดสินผลงาน ได้แก่

1. คุณอินสม ปัญญาโสภา, นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
2. คุณสุเมธ พันธุ์แก้ว, คลาสสิคโมเดล
3. คุณโองการ ไชยองค์การ, บรรณาธิการอำนวยการ Hallo Chiangmai
4. คุณอภิณห์พร กีรติภูมิธรรม, โยดายา
5. คุณมณีรัตน์ ขัตติยะวงศ์, เก๊าไม้ล้านนา
6. ผศ. มานพ มานะแซม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. คุณนพดล พงษ์สุขถาวร, บรรณาธิการบริหาร Compass
8. คุณฉัตรชัย เรืองมณี, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
9. คุณเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
10 คุณหญิงพิมพ์ใจ คุปตะวินิจ, ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่

และประธานในงาน เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial

One reply on “Lanna U. : Amethyst Glorious Sky”

  1. ตามมาชมแฟชั่นโชว์ชุดเสื้อผ้าสวยๆ และขอขอบคุณกับข้อมูลการถ่ายภาพแฟชั่นโชว์ด้วยนะครับ
    และยินดีที่ได้ร่วมกันถ่ายภาพแฟชั่นโชว์ Amethyst Glorious Sky Rajamangala University of Technology Lanna ด้วยครับ
    (ไว้มีโอกาสจะขอตามไปแจมงานที่กรุงเทพ ครับ)

Comments are closed.