FashionShow : MFA 12, Reflex
Brand : MFA
Venue : Square One
Date/Time : 9 May 2016, 19.00

Click here to Google Photo Gallery

  1. ชื่อ ปริญพัชร์ วรรัฐธนพัชร์

NAME: Pariyapatch Worraratthanapatch

E-MAIL: pariyapatch.thesismfa12@hotmail.com

RESEARCH TOPICS: การสร้างตราสินค้า กรณีศึกษาทุนวัฒนธรรมสิ่งทอลาวครั่ง ชุมชนบ้านนาตาโพ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สำหรับกลุ่มเจนเนอเรชั่น เพาเวอร์ เพื่อสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายชุดทำงานสตรี

CONCEPT: ทุนวัฒนธรรมสิ่งทอของไทยที่มีความเชื่อมโยงกับชาติพันธ์ ชุมชน และสังคมไทย เกิดกระแสนิยมตลาดสินค้า ทุนวัฒนธรรม เกิดช่องว่างทางการตลาดของกลุ่มผู้บริโภค เจนเนอเรชั่น เพาเวอร์

INSPIRATION

Power of Digital Culture: พลังวัฒนธรรมที่แพร่หลาย เข้าถึงและสัมผัสได้ส่งผ่านรากฐานดั้งเดิม วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ด้วยงานสถาปัตยกรรมวัดเชียงทอง หลวงพระบาง งานประดับกระจกสีบนผนังโบสถ์ งานเขียนลวดลายงดงามที่ผสมผสานงานสิ่งทอชาวลาวครั่งเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานดำรงไว้ซึ่งความสวยงามในรูปแบบใดแบบหนึ่ง

ชื่อ ศศิธร ลือชัย

NAME: Sasithorn   Leuchai

E-MAIL: Kid_si@hotmail.com

RESEARCH TOPICS: การสร้างสรรค์ตราสินค้าสตรีสตรีทแวร์สำหรับกลุ่มยักกี้ โดยใช้แนวคิดการออกแบบนอสแตลเจีย ของเรียวโกะ วาทานาเบะ      

CONCEPT: แนวคิดการออกแบบนอสแตลเจียผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรีทแวร์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคยักกี้ (Yuccie) ที่มีความเป็นอิสระทางความคิดของตัวเอง

INSPIRATION

Neo Retro: ความถวิลหาอดีต (Nostalgic) ทำให้หวนกลับไปหาช่วงเวลาธรรมดาๆ อีกครั้ง ความประทับใจเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของบางสิ่งที่ดูจะธรรมดานำกลับมาใหม่ ผสมผสานกับแรงบันดาลใจในภาพยนตร์เรื่อง ออลเวย์ส สามารถให้องค์ประกอบด้านอารมณ์ และรายละเอียดต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบนอสแตลเจีย ของเรียวโกะ วาทานาเบะ สามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลงาน

ขวัญวิจิตติ์ จตุรภัทร

Name:Kwanvijit Jaturapat

 LUCID DREAM

การสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปบุรุษและสตรีสตรีทพังค์ (Street Punk) สำหรับกลุ่มอัลเทอเนอทีฟแฟชั่น (Alternative Fashion) โดยใช้แนวคิดโมเดิร์นไซคีเดลิคอาร์ท (Modern Psychedelic Art)

ชื่อ ณิชากร เกิดเปี่ยม

Nichagon Gerdpearm

 MARVELOUS BLUE ‘

การสร้างตราสินค้า เครื่องแต่งกายยีนส์สำเร็จรูปสำหรับสตรีกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย โดยใช้แนวความคิดของศิลปิน Pip & Pop และ Adam Frezza & Terri Chiao ที่ใช้แนวทางของศิลปะการจัดวาง (Installation Art)

ชื่อ ศุภรัตน์ มีผล

NAME: Suparat Meepol

E-MAIL: jiingabell@gmail.com

RESEARCH TOPICS: การสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายสตรีทแวร์ สำหรับกลุ่มไซเคิล ชิค (Cycle Chic)      ที่สามารถรองรับการใช้งานด้านการขับขี่จักรยานและโอกาสการสวมใส่ที่หลากหลาย

CONCEPT: การอธิบายศิลปะของการขับขี่จักรยานในชีวิตประจำวันผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรีทแวร์ (Streetwear) ที่มีความทันสมัยและดูดี จึงทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่เรียกว่า ไซเคิล ชิค

INSPIRATION

Urban Reflex: จากผลงานศิลปินด้านประติมากรรมแก้ว เบน ยัง (Ben Young) โดยการนำเอาภาพธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของผู้คนที่ตนเองพบเจอในชีวิตประจำวันมาวาดแบบ และแกะสลักเพื่อขึ้นรูปสร้างเป็นผลงาน ซึ่งโครงสร้างโดยรวมจะมีรูปทรง (Form) และ รูปทรงอิสระ (Free Form) มีการใช้แก้วใสที่มีสีน้ำเงิน และสีเขียวมาหล่อและสอดแทรกเข้าไปในงานเพื่อให้มองเห็นทะลุผ่านเห็นสีและวัสดุอื่น ๆ ได้ อีกทั้งแก้วยังมีประกายเล็กน้อยซึ่งสามารถสร้างจุดเด่น และความน่าสนใจให้แก่ผลงาน

ชื่อ วิจิตติ์ขวัญ จตุรภัทร

Name: Wijitkwan Jaturapat

PSYCHED NATURE

การสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับเดินป่าจากการศึกษาแนวคิดผลงานสร้างสรรค์ของโจแอนนี่ ลีเมอเซีย (Joanie Lemercier)

ชื่อ เอมอร บงแก้ว

NAME: Aimorn Bongkaew

E-MAIL: aimme.34@gotmail.com

RESEARCH TOPICS: โครงการสร้างตราสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสุภาพสตรีชุดปาร์ตี้แวร์ โดยใช้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมวัดพระแก้ว

CONCEPT: สถาปัตยกรรมวัดพระแก้วจะถูกถ่ายทอดผ่านทางเสื้อผ้าสำเร็จรูปชุดปาร์ตี้แวร์ โดยดึงรายละเอียดมาไว้บนเสื้อผ้า

INSPIRATION

อาคารในส่วนหนึ่งของวัดพระแก้ว (อาคารวิหารขาว) โดยใช้เป็นแรงบันดาลใจ มีโครงสร้างที่เป็นรูปทรงต่างๆ และมีลวดลายที่สวยงาม

นันทภัทร คงมีชนม์

NAME: Nuntapat Kongmeechon

E-MAIL: we_bu@hotmail.com

RESEARCH TOPICS: งานเครื่องดอกไม้ไทย เป็นงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่ทำจากดอกไม้ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ในงานวิจัยนี้จะแสวงหาอัตลักษณ์ที่มาจากงานเครื่องดอกไม้ไทย เพื่อจะนำมาเสนอผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม

INSPIRATION

     แฟชั่นและสไตล์ในยุค ค.ศ. 1950 ในเรื่องของเครื่องแต่งกายยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูมีความนุ่มนวลมีความเป็นผู้หญิง (Feminine) มากขึ้นทั้งไหล่ที่กลมมน กระโปรงบานเข้าเอวคอดยาวครึ่งแข้ง เน้นทรวดทรงองค์เอว ข้างในกระโปรงเสริมผ้าตาข่ายหลายๆ ชั้น

วีริศ เชียรสิริไกรวุฒิ

 NAME: Vereese Chiansirikraiwut

E-MAIL: Chic.chinadolls@gmail.com

RESEARCH TOPICS:   การสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายสตรี ประเภทชุดวิวาห์ตามกิจกรรม โดยใช้แนวคิดการประยุกต์ลายปักราชสำนัก

   ตราสินค้าใช้กรรมวิธีของกระบวนการคิดทฤษฎีทรานสฟอร์มดีไซน์ (Transfrom Design) แบบถอดประกอบ (modular design) ซึ่งตราสินค้าของผู้วิจัยนี้ได้ผสมผสาน ชุดวิวาห์และชุดกีฬากิจกรรมผาดโผน เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่นิยมจัดพิธีมงคลสมรสในรูปแบบกิจกรรม อีกทั้งยังนำเอางานหัตถศิลป์ผ้าปักราชสำนักเข้ามาเป็น อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการออกแบบ

INSPIRATION

Siam Renaissance นั้นคือการเกิดใหม่ กล่าวได้ว่าเป็นการมองหารากเหง้าของชีวิตซึ่งจะเป็นการสร้างสมดุลให้กับวิถีชีวิตใหม่ โดยการรำลึกถึงวัฒนธรรมเก่าเบื้องหลังทางขนบธรรมเนียมประเพณี และ จารีตที่สวยงามในอดีต เพื่อบอกเล่าความรุ่งเรืองของชาติสกุลของตนเอง และนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับสังคมในปัจจุบัน

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial