Milin Wifi Pre-Fall 2019

ในยุคสมัยใหมที่ทั่วโลกสามารถเชื่อมถึงกันไดอยางงายดาย เราสามารถคนหาสิ่งที่ตองการไดรวดเร็ว เพียงปลายนิ้วสัมผัส WIFI กลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดสำหรับคนในยุคดิจิทัล ซึ่งเชื่อมทุกอยางไวดวยกัน เปรียบเสมือนลมหายใจของผูคนในยุคนี้ก็วาได

Pre-Fall นี้มิลินไดนำเสนอเรื่องราวของหญิงสาว ณ มหานครนิวยอรคที่คนหาความรักผาน Dating Application เธอเหลานั้นตองมีความพรอมทุกสถานการณ เสื้อผาที่สวมใสจะตองพรีเซนตสรางความ ประทับใจในดาน Photogenic และพรอมออกเดทตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งคอลเลกชัน Milin Wifi นี้เพิ่ม ดีกรีความแสบซา เปรียบเสมือน Fasion Communication ในยุค 2019

ความนาสนใจของคอลเลกชันนี้เริ่มตนดวยลายพิมพและสีสันที่แฝงไปดวยเมจเสจ ซึ่งฤดูกาลนี้มีถึง 3 ลายดวยกัน กุหลาบเบลอเปรียบเสมือนความรักที่สวยงามแตฉาบฉวย ดอกไมสามมิติเปรียบดัง ความสัมพันธที่ครุมเครือไมชัดเจน ลาย Digital text ที่มาจากการเกี้ยวพากันผานตัวอักษร เพิ่มเติม ดวยภาพของหญิงสาวซอนทับดวย Glitch Effect ราวกับวาอินเทอรเน็ตคือสวนหนึ่งของเธอซึ่งไมอาจ แยกออกจากกนัได ในสวนของโทนสใีนคอลเลกชนัเรม่ิตนดวยสขีาว (White Innocence) สดีำ (Mysterious Black) ที่ดูลึกลับนาคนหา สีชมพูกุหลาบ (Pink Rose) สีแดง (Red- Hot) ที่ดูรอนแรงและอันตราย สีเทา หมน (Cloudy grey) และสีทองแดง (Copper)

ดวยเอกลักษณเฉพาะของมิลินที่ตองการใหเสื้อผาในคอลเลกชันนี้พิเศษและโดดเดน จึงเพิ่มเติมเทคนิค ที่หลากหลายและซิลลูเอทที่นาจับตามอง ไมวาจะเปนโซเพชรที่ผูกไวอยางสวยงามบนชุดเดรสแขนกระดิ่ง แสนเยายวน เพิ่มมิติใหกับเสื้อสายเดี่ยวดวยการปกเพชรหลากสี เนนย้ำถึงเอกลักษณของมิลินดวย ระบายกรุยกรายพรอมกับโลโกตัว M ที่คลองติดกับสายโซ แทรกความหวานดวยระบายสีดำในชุดเดรส สายเดี่ยวโชวไหล สะกดทุกสายตาดวยการจับเดรปโบวขนาดใหญบนเสื้อครอปตัวสั้น และยังเลือกใช ผาที่มีเทกเจอรนาสนใจ ไมวาจะเปนซิลคซาตินไฮไชนแบบแวววาวพิเศษ ผากลิตเตอรเงินปกกระจาย บนเสื้อครอป หนังเทียมเมทัลลิกทองแดงของมินิสเกิรตเอวสูง ผาทอเทกเจอรขนในเสื้อครอปแขน ยาวระบายโชวไหล และเสื้อคลองคอกำมะหยี่สีเทาที่แมทชกับกางเกงผาขางกำมะหยี่สีดำลายริ้วได อยางลงตัว มารวมสัมผัสเรื่องราวการของคนหาความรักในแบบฉบับของ Milin Wifi ไดแลววันนี้

Published by PR Team

All News and Images are supported by Public Relationship Companry or PR of each Brand