ด้วย กองประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN, MRS. DEAF THAILAND ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประกวดเวที MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานและจัดทำข่าวการประกวด ดังนี้
1) รอบพริริมมิเนรี่ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 -19.00 ณ โรงแรมรามาด้า พลาซ่า กรุงเทพฯ
2) รอบไฟนอล ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ณ จรินทิพย์ ศรีนครินทร์

Photo by Supachok & Jade

กองประกวดฯ ขอเรียนว่า การจัดประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 เป็นเวทีที่มุ่งสร้างสิทธิความเท่าเทียมของคนหูหนวกและคนหูตึงในการมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการแสดงออกถึงความรู้ ความคิด การมีสุขภาพกายและใจที่ดี ผ่านการประกวดที่ไม่ใช่การมุ่งเน้นความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิด้านต่าง ๆ ทั้งยัง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมประกวดด้วย เช่น การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์อย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดย สำนักงาน กสทช. และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้ได้รับตำแหน่ง MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 จะเป็นตัวแทนคนหูหนวกและคนหูตึงในการประกวดระดับนานาชาติ ซึ่งกองประกวดฯ ได้รับการรับรองภายใต้องค์กรคนหูหนวกนานาชาติ “Missdeaf Ltd. ในเวที Miss & Mister Deaf World 2020 และเวทีอื่น ๆ ด้วย

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial