Miss Tiffany’s Universe 2014 – Profile

Photo by Plug & Mug

ภาพจากกองประกวด ถ่าย ณ Siam @ Siam Hotel, Pattaya

Click here to Google Photo Gallery

01. วชิราพร พนิตพิมพ์, แบม, 20, นักศึกษา
02. อารยา เจนสมบูรณ์ , จูน , 24, นักศึกษา
03. นัทธริกา รุ่งโรจน์ , ฟ้ารุ่ง, 23, นักศึกษา
04. จิดาภา น้อยขวัญ , เจนนี่ , 21 , นักศึกษา
05. ณัฎฐ์ชวัล เกียรติมณี , ลูกแก้ว, 22, นักศึกษา
06. แพรวา มหาสกุล, แพร, 24, นางแบบ, พรีเซ็นเตอร์
07. ปนัสยา สามคุ้มพิมพ์, ออย, 22, นักศึกษา
08. ปราชญ์ภัทร์ เบกิน , คูนีย์, 23, นักศึกษา
09. วฤณภัส บุญฤทธิ์ , ลูกหมู , 24, เภสัชปฎิบัติการ
10. มิลลนานิน แสนเทพ, ไฟเตอร์ , 20, นักศึกษา

11. นิชาภา เมธาวรางค์กุล, ฮาย, 23, อาชีพอิสระ
12. ธนิศร อันชื่น, น้ำปั่น, 24, ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
13. ศิรประภา บุญสงค์, บลู, 24, ประกอบธุรกิจส่วนตัว
14. ขวัญดาว เกียรติกำจร, บอมเบย์, 24, นักศึกษา
15. ริณทร์รภัฎ บุญทวีเลิศ , ทีซี , 24, นักศึกษา
16. กณิศนันท์ เทวาพร, บิวตี้ , 24 , นักศึกษา
17. ตรีทิพย์นิภา ทิพย์ปภาดา, อาร์ม, 24, แดนซ์เซอร์
18. อภิษฎา เจริญสุข, เจน, 21, นักศึกษา
19. ปาณิสรา ศรีชมภูนุช , เกรซ 23 ธุรกิจส่วนตัว
20. กานต์ เอื้อเฟื้อกลาง, กานพลู, 21, นักศึกษา

21. ณิศศา เกตุระหงษ์ , เนย, 22, นักศึกษา
22. อ่อนน้อม อ่อนจันทร์ , หนำเลี้ยบ, 21, นักศึกษา
23. ทัศนันท์ กังแฮ , อาร์ม, 22, นักศึกษา
24. ปาลิดา สุวรรณโชติ , ดาตาร์ , 25, นักศึกษา
25. รชยา นพการุณ , มิก, 22, นักศึกษา
26. ชนิศา ปัญญาทรัพย์ , อิงค์ , 20, นักศึกษา
27. สมิตานันท์ สุวรรณภิรมย์ , ใบข้าว, 20, นักศึกษา
28. โญศิตา ศิริวัฒนานุกูล , เพชร, 21, นักศึกษา
29. จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน , โจ้ , 22, ดีไซน์เนอร์
30. ปุณณดา อธิพัฒน์เดชากร, แพร, 18, นักศึกษา

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial