Event : Miss Tourism Queen Thailand 2009
Brand : Miss Tourism Queen
Venue : Ratchaburi Province
Date / Time : 1 August 2009 ,20.00

Miss Tourism Queen Thailand 2009

ความเป็นมา
การประกวด Miss Tourism Queen International ( MTQI ) ก่อตั้งโดย มิสเตอร์ชาลี ซี ตั้งแต่ค.ศ.1949 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 ประเทศจากทั่วทุกมุมโลก โดยประเทศที่เคยจัดการ ประกวด เช่น ประเทศศรีลังกา ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศบราซิลประเทศ เยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ในปัจจุบัน การประกวด MTQI ถูกจัดอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศจีนรับเป็นเจ้าภาพการประกวด มาตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ ค.ศ. 2004 ที่ผ่าน มา โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ซึ่งล้วนแต่มีความหลากหลาย ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และในปี2008ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 120 คน ซึ่งผู้เข้าประกวด แต่ละประเทศล้วนแต่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของประเทศตนเองเป็นสำคัญ เพื่อสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ ของการประกวด โดยไม่ได้มุ่งการประกวดแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อ มิตรภาพ และเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีด้วย ทั้งนี้การประกวด Miss Tourism Queen international จัดเป็นเวทีการประกวดที่ใหญ่ติดอันดับ 1/5ของโลก ในปัจจุบัน และตำแหน่งรอง ชนะเลิศจะได้ดำรงตำแหน่ง Topmodel International Thailand โดยจะเป็นตัวแทนไปประกวด เวทีนางแบบโลกอีกด้วย

Click here to Google Photo Gallery

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแล เสริมสร้างความเข้มแข็ง ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ในระดับชุมชนท้องถิ่น เพื่่่อให้เกิด การพัฒนาต่อเนื่อง ในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยมิติทาง วัฒนธรรม ก่อประโยชน์ถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ และจุดขายทางการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม เนื่องจากในวันที่ 8 – 28 สิงหาคม 2552 นี้ ทางประเทศจีน ซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่ ได้มีการจัดประกวด “ MISS TOURISM QUEEN INTERNATIONAL 2009” ขึ้น ณ เมือง ZHENG ZHOU ซึ่งเวทีประกวดครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีการ ประกวดที่ใหญ่ที่สุดเป็น 1 ใน 5 ของโลก กล่าวคือ มีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 120 ประเทศจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งผู้เข้าประกวด แต่ละประเทศล้วนแต่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของประเทศตนเอง เป็นสำคัญ เพื่อสอด คล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวด โดยไม่ได้มุ่งการ ประกวดแข่งขันพียงอย่างเดียว แต่เพื่อมิตรภาพและเพื่อ เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ร่่วมกันซึ่งประเทศไทย ก็เป็นประเทศหนึ่ง ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างโอกาส การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย รวมถึงการท่องเที่ยว ไทย โดยมอบหน้าที่ให้แก่สาวไทยที่ผ่านการคัดเลือก อย่างเหมาะสม เป็นตัวแทนเข้า ประกวด อย่างต่อเนื่อง และ ในปีนี้ทางสภาวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างโอกาสที่เป็น ประโยชน์ในหลายด้าน ในระดับประเทศ รวมถึงการแสดงถึงศักยภาพ ของทางจังหวัด เพื่อรองรับถึงการจัดงาน ใหญ่ๆ ในระดับชาติใน โอกาสต่อไป จึงได้ตัดสินใจให้มีการจัดประกวด “ MISS TOURISM QUEEN THAILAND 2009 ” ขึ้นเพื่อคัดสรร สาวงามที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเพื่อเป็นตัวแทนสาวไทย ในการนำศิลปวัฒนธรรมไทย ไปเผยแพร่แก่นานา ประเทศ

วัตถุประสงค์การจัดการประกวด MTQT 2009
1. สร้างเสริมภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้รู้จักยอมรับ อย่างกว้างขวาง และ แพร่หลายในระดับนานาชาติ
2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของ ชาติให้เป็นที่รู้จักยอม รับอย่างกว้างขวาง ในระดับนานาชาติ
3. เพื่อกระตุ้นการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และ ความเจริญเติบโตทางด้าน การลงทุนภายใน ประเทศ
4. ส่งเสริม ยกย่องกุลสตรีไทยและพัฒนาให้มีบทบาทและหน้าที่และเป็นตัวแทนสาวไทยเข้า ร่วมประกวด Miss Tourism Queen International 2009 ที่ประเทศจีน

ตำแหน่งและรางวัลที่ได้รับ

Miss Tourism Queen Thailand 2009
1. เงินรางวัล 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. มงกุฎประจำตำแหน่ง จาก Tamajung premium desigh co.ltd., มูลค่า 200,000 บาท
3. ถ้วยเกียรติยศ Tamajung premium desigh co.ltd.,
4. ที่พักสุดหรูจากเกาะกูดคาบาน่า รีสอร์ท จ.ตราด 3 วัน 2 คืน สำหรับ Deluxe room จำนวน 2 ท่าน มูลค่า 13,000 บาท
5. ประกันชีวิตจากบริษัทฟินันซ่า วงเงิน 5 ล้านบาท
6. สายสะพาย
7. ช่อดอกไม้

Topmodel International Thailand 2009
1. เงินรางวัล 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. ถ้วยเกียรติยศ Tamajung premium desigh co.ltd.,
3. ที่พักสุดหรูจากเกาะกูดคาบาน่า รีสอร์ท จ.ตราด 3 วัน 2 คืน สำหรับ VIP room จำนวน 2 ท่าน มูลค่า 12,000 บาท
4. ประกันชีวิตจากบริษัทฟินันซ่า วงเงิน 1 ล้านบาท
5. สายสะพาย
6. ช่อดอกไม้

รอง Miss Tourism Queen Thailand 2009
1. เงินรางวัล 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ถ้วยเกียรติยศ Tamajung premium desigh co.ltd.,
3. ที่พักสุดหรูจากเกาะกูดคาบาน่า รีสอร์ท จ.ตราด 3 วัน 2 คืน สำหรับ Air-condition room จำนวน 2 ท่าน มูลค่า 11,000 บาท
4. ประกันชีวิตจากบริษัทฟินันซ่า วงเงิน 1 ล้านบาท
5. สายสะพาย
6. ช่อดอกไม้

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial