งานออกแบบและผลิต ตัวอย่างต้นแบบสำเร็จรูปผ้าไหมไทยร่วมสมัย ภายใต้ กิจกรรมสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจาก ไหมไทยร่วมสมัย โครงการพัฒนา และเผยแพร่ต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) โดยเสื้อผ้าทั้งหมด ออกแบบโดย 7 ดีไซเนอร์จากแฟชั่นแบรนด์ ประสานงานโดย ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการบริหารจัดการโครงการ OTOP ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ

Click here to Google Photo Gallery

ด้วยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ดำเนินการผลิตไหมไทยส่วนใหญ่มีการออกแบบและผลิตจากทักษะความชำนาญ และความเข้าใจที่สืบทอดกันมา ขาดการออกแบบเชิงสุนทรียภาพควบคู่กับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทำให้สินค้าจำนวนมากมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน ขาดความคงทน มีความสูญเปล่าของวัสดุและแรงงาน ทำให้มีต้นทุนสูง หากผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตไหมไทย ได้รับการส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในกระบวนการออกแบบอย่างครบถ้วน จะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรมของตนเองได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคไหมไทยยังมีปริมาณไม่มาก เนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคหรือการใช้งานของไหมไทย อีกทั้งรูปแบบ ลวดลายยังไม่มีความร่วมสมัย หากประชาชนเข้าใจถึงคุณสมบัติของไหมไทย ชนิด และประเภทของไหมไทย และผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตไหมไทยพัฒนาการออกแบบลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น สวมใส่ง่าย และเหมาะสมกับทุกโอกาส จะสามารถกระตุ้นการบริโภคไหมไทยในประเทศไทย และจะทำให้ไหมไทยมีชื่อเสียงในระดับประเทศได้ดียิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาและเผยแพร่ต้นแบบไหมไทยร่วมสมัยเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) เพื่อสานต่องานศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคในด้านไหมไทย สร้างความสามารถในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน และนำผลงานต้นแบบมาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจและวิธีการใช้งานของไหมไทยให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

Designers ประกอบด้วย : Curated by Ek Thongprasert, Issue, Kloset, Painkiller, Tipa, Tutti, และ Vickteerut ซึ่งรายละเอียด แรงบันดาลในการทำงานครั้งนี้ จะได้นำเสนอใน ช่วงต่อไป

Credit ติดตามด้านล่างครับ

Model :
พิชญ์สินี ตันวิบูลย์
กัญญณัท บำรุงพงษ์
มิเรียม ศรพรหมมาศ
บุณิกา กุลสุนทรรัตน์
อจิรภา ซาบีน่า ไมซิงเกอร์
คมสันต์ สุขจิต
อนุสรณ์ รุททองจันทร์

ที่ปรึกษา :
นายอารยะ มาอินทร์
ผศ.ดร. ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ

คณะผู้จัดทำ :
ดร. อภิชาติ ประเสริฐ
นางสาว รสสุคนธ์ อนันต์ศฤงคาร
นางสาว คณิณยา กนิษฐสังกาศ
นางสาว อรเลขา เพ็งพริ๊ง
นางสาว สมกิต วงศ์มาก
นางสาว ธนิตา สูตรสุวรรณ
นายปรันตป์ บุญแก้ว
นายพรพจน์ เวียงสุรินทร์

Make Up Team : M.I.A
Printing & Artwork : P2 Design

Stylist : Boy & Team

VDO : ศิลปาญ มั่นธนะกิจ

Photography : ณัฐวรรษ (หยก) & จิรกฤต (โทนี่ ต้น)

ขอขอบคุณ :
สมาคมแฟชั่นดีไซน์เนอร์กรุงเทพฯ BFS
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Anita Export Ltd. Part. (R3)
People’s Garment Public Co.,Ltd.
Spun Silk World Co.,Ltd.
The Natural Silk Ltd., Part.
Thai Num Choke Textile Co.,Ltd.
Dr. Thanwa Jitsanguan

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial