FashionShow : Muslim Fashion Week 2010
Brand : Multi Brands
Venue : Th Emerald Hotel
Date/Time : 23 September 2010, 19.00

Muslim Fashion Week 2010

การจัดแสดงแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเคยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และเห็นว่าผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม เป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางการตลาด เพื่อการส่งออกสูง เพราะมีตลาดที่กว้างใหญ่ในเชิงของปริมาณผู้บริโภค จากข้อมูลทางการตลาดจำนวนประชากรโลก ที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือชาวมุสลิมนั้นมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรโลก หรือประมาณ 2,000 กว่าล้านคน แต่ในด้านการค้า และการส่งออกของประเทศไทยในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมนั้น เรายังมีสัดส่วนทางการตลาดไม่มากนัก

Click here to Google Photo Gallery

ขณะเดียวกัน เรามีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในเขตปริมณฑล ซึ่งมีทักษะฝีมือ และความสามารถสูงในการเย็บปักลายผ้าจนเป็นที่เลื่องชื่อในประเทศมุสลิมทั้งหลาย และปัจจุบันก็เป็นเครือข่ายการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม ให้นักธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านของเรา หากเราสามารถพัฒนาระบบการผลิต ทั้งสองขั้วสำคัญนี้ให้เป็นเครือข่าย เพื่อการส่งออกได้ ก็จะเป็นฐานรากการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิมที่สำคัญในอนาคต

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิม สมาคมที่เกี่ยวข้องเพิ่มความสนใจด้านการผลิตการส่งออกเครื่องแต่งกายมุสลิมมากขึ้น และมุ่งพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจ เครื่องแต่งกายมุสลิมในประเทศไทย

การแสดงแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมในวันนี้ จะแตกต่างจากการแสดงแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่จัดขึ้นโดยทั่วไป เป็นการแสดงแบบแฟชั่นเพื่อการให้ความรู้ ความเข้าใจในกันและกัน เช่น จะมีการบรรยายประกอบถึงแนวคิดในการออกแบบ และหลักข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของชาวมุสลิม เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุแห่งพื้นฐาน ในการแต่งกายของบุรุษ และสตรีชาวมุสลิม และนอกจากนั้น ยังมีแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบองค์รวมขึ้นอีก คือการใช้ผ้าไทยสี่ภาคนำเสนอให้เห็น ความสามารถในการผสมผสาน การใช้วัตถุดิบที่เป็นผ้าทอไทยในการผลิตชุด เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ในวงกว้างขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย โดยการแสดงแฟชั่นจะจัดให้มีการโชว์ชุดที่ผลิตจากการนำผ้าทอของไทยดังกล่าว ที่ผลิตจากทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ผ้าปาเต๊ะ ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย รวมทั้งการใช้เส้นใยฝ้าย และป่านมัสลินทำการมัดย้อมให้เกิดลวดลายที่สวยงาม และเชื่อมคอลเลคชั่นทั้ง 4 ภาคเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมลงตัว ควบคู่ไปกับการโชว์ชุดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้ารูปแบบต่างๆ ในสไตล์สากล และนอกจากนั้นยังได้คำนึงถึง การใช้ผ้า และวัสดุที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าได้มีทูตานุทูตจากประเทศมุสลิม ที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยหลายประเทศ ให้เกียรติมาร่วมชมงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบธุรกิจด้านเครื่องแต่งกายส่งออก วิสาหกิจชุมชน นิสิตนักศึกษา และสื่อมวลชนทั้งไทย และต่างประเทศมาร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงความสนใจที่ทุกฝ่ายมีต่อเครื่องแต่งกายมุสลิม

โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งหลาย ทำให้โครงการมีความคืบหน้ามาจนถึงวันนี้ได้ เช่น สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการสอน ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และกลุ่มวิสาหกิจผู้ประกอบการ โดยการประสานงานของบริษัท เมอร์คิวรัส (1996) จำกัด ส่วนการกำกับ และควบคุมเวที ได้รับการทุ่มเทจากคุณมารุต สาโรวาท ผู้กำกับละครและภาพยนตร์ชื่อดัง พร้อมกับจัดผู้เดินแบบ ทั้งที่เป็นนางแบบอาชีพ และดาราดังมาร่วมงานหลายคน

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy