งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

พิธีประทานรางวัล “เยาวชนและบุคคลดีเด่น” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ประทานรางวัล โดย ท่านหญิง(หม่อมเจ้า)ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ
พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

Click here to Google Photo Gallery

ปีนี้มีผู้เข้ารับประทานรางวัลทั้งหมด ๑๐๒ คน ดังนี้

รางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
จำนวน ๗๒ ท่าน ดังนี้

๑)นางสาวญณกษมน วงค์บุปผา
สาขา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

บุคคลในวงการบันเทิง
๑)คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ (คุณหน่อง) สาขา ผู้จัดละครยอดเยี่ยมแห่งปี
๒)คุณมารุต สาโรวาท (ต้อ) สาขา ผู้กำกับและผู้จัดละคร
๓)คุณทัศนียา การสมนุช (เปรี้ยว) สาขา นางเอกยอดเยี่ยม
๔)คุณวรพล จินตโกศล (บลิว) สาขา นักแสดงดาวรุ่ง
๕)คุณณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ (ลิเบีย) สาขา นักแสดงดาวรุ่ง
๖)คุณสพล อัศวมั่นคง (เกรท) สาขา นักแสดงหน้าใหม่ไฟแรง
๗)คุณชนาธิป โพธิ์ทองคำ (แชมป์) สาขา ดารา นักแสดง
๘)คุณอรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ (กัน) สาขา คู่จิ้นแห่งปี
๙)คุณสุชนัทดา แก้วสง่า (กีกี้จูโน่ นางฟ้าบ้านนา) สาขา ดีไซน์เนอร์แห่งปี

สาขา บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๑
๑)นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
๒)นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
๓)นางอรพิน ลอยใหม่
๔)นางกันทิมา ศุภประเสริฐศิลป์

สาขา เยาวชนดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๑
๑)เด็กชายคณุตม์ศร ชีวไมตรีวงศ์ (น้องโนอาห์)
๒)เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ (น้องไกด์)
๓)เด็กหญิงภาวินี ทัดทอง (น้องชมพู่)
๔)เด็กหญิงนันท์นภัส จิตนิลพัทธ์ (น้องวุ้นเส้น)
๕)เด็กหญิงพิชชาพร สาคร (น้องครีม)
๖)เด็กหญิงนันท์นภัส จรัสพงศ์มงคล (น้องกอหญ้า)
๗)เด็กหญิงเกวลิน ปุ่นปาน (น้องหมิว)
๘)นายทีเจ โรเบิร์ต (น้องทีเจ)
๙)เด็กหญิงพรไพลิน เทพบุรี (น้องแพรว)
๑๐)เด็กหญิงกัญญณัช แซ่ตั้ง (น้องญาญ่า)
๑๑)เด็กหญิงพรปวีณ์ มิตรเอียด (น้องน้ำฟ้า)
๑๒)เด็กหญิงชญานิษฐ์ ฤทธากรณ์ (น้องข้าวหอม)
๑๓)เด็กหญิงนัทธมน แก้วพิชัย (น้องออกัส)
๑๔)เด็กหญิงภานุมาศ โททอง (น้องออม)
๑๕) เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีขวัญแก้ว (น้องพริกหอม)
๑๖)เด็กชายสิทธิคุณ ศรีขวัญแก้ว (น้องพฤกษ์)
๑๗)เด็กหญิงอัยฎา สมบัติมาก(น้องอองฟองต์)
๑๘)เด็กหญิงณัฐณิชา มีเพียร (น้องข้าวฟ่าง)
๑๙)เด็กหญิงทักษอร ควรสวัสดิ์ (น้องโฟกัส)
๒๐)เด็กชายมองโกล ภัทรมานพ (น้องโอตะ)
๒๑)เด็กหญิงสิริกร ตุลยนิษก์ (น้องกำไร)
๒๒)เด็กหญิงณัฐนรี สุธาทองไทย (น้องแบมแบม)
๒๓)เด็กหญิงเจนจิรา จะชา (น้องมีนา)
๒๔)เด็กหญิงณัฐณิชา เกิดดี (น้องเพลง)
๒๕)เด็กหญิงพิมพิชญา กังแฮ(น้องฮวาฮวา)
๒๖)เด็กหญิงปิยธิดา แซ่ฉัว ( น้องดาด้า)
๒๗)เด็กหญิงณภัสสรณ์ สุขเสถียรวงศ์ (น้องอลิส)
๒๘)เด็กหญิงศศินันท์ สุขเสถียรวงศ์ (น้องเอมมี่)
๒๙)เด็กหญิงมิฮารุ คาวาคามิ (น้องมิฮารุ)
๓๐)เด็กหญิงเนรัญชลา ศรีหมอก(น้องเนโก๊ะ)
๓๑)เด็กหญิงเปมิกา สุขเมืองกรุง (น้องกิ๊บ)
๓๒)เด็กหญิงกิตติยาพร โสอุดร (น้องนาเดียร์)
๓๓)เด็กชายภูวเดช ลอยใหม่ (น้องภู)
๓๔)เด็กชายริชโชค พร้อมพรชัย(น้องโบนัส)
๓๕)เด็กชายฉันทวัจน์ ผลงาม (น้องกำปั้น)
๓๖)เด็กหญิงธริดา คงหอม (น้องเฌอปรางค์)
๓๗)เด็กชายกิตติกวิน สงฆ์รักษ์ (น้องภีม)
๓๘)เด็กหญิงศัจนันท์ กุลศิวชญา (น้องชมพู)
๓๙)เด็กชายไทกะ ชิโนฮาระ (น้องไทกะ)
๔๐)เด็กหญิงปภาวดี เงินเปี่ยม (น้องปอยปอย)
๔๑)เด็กหญิง พิชชาพร พริ้มพราย (น้องมะปราง)
๔๒) เด็กชายภูริชญานนท์ ทนทาน (น้องพอร์ช)
๔๓)เด็กหญิงสุธีรา โหงวลิ้ม (น้องอังกอร์)
๔๔) เด็กหญิงอนิตา เมตตาปัญญาเลิศ (นิต้า)
๔๕)เด็กหญิงชานี่ บาวเกออส (น้องชานี่)
๔๖)เด็กหญิงกมลชนก โภคา (น้องใบข้าว)
๔๗)เด็กหญิงอันดา ชูเกื้อ (น้องอันดา)
๔๘)เด็กหญิงปารย์ทองแท้ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (น้องโทนี่)
๔๙)เด็กหญิงณิชารีย์ พงษา (น้องอิ๊ง)
๕๐)เด็กหญิงสุวิชาดา อิ่มใหญ่ (น้องแบมแบม)
๕๑)เด็กชายราฟาเอล ฟิลิปป์ (น้องราฟฟี่)
๕๒)เด็กหญิงกัญญ์นัชชา ชูแก้ว (น้องชัญญ่า)
๕๓)เด็กหญิงรมิตา ปราบปราม (น้องนิต้า)
๕๔)เด็กชายเอเชียร์ ภาคภูมิ (น้องเอเชียร์)
๕๕)เด็กหญิงฆรณิ สุขขำ(น้องแพน)
๕๖)เด็กหญิงสิริรัตน์ พิรัชวิสุทธิ์ (น้องโบนัส)
๕๗)เด็กหญิงมทนาลัย แววสุวรรณค(น้องคะน้า)
๕๘)เด็กหญิงฐิติชญาพัชร วรเกียรติ์กิติกร (น้องปายฟ้า)

รางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนและบุคคลต้นแบบ” ของสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ประจำปี ๒๕๖๑
มีทั้งหมด ๓๐ ท่าน ดังนี้

รางวัลเยาวชนต้นแบบ ประเภท นาฏศิลป์ไทย
จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑)นายพัทธพล ปั้นศิริ  จังหวัดกรุงเทพฯ
๒)นายภูษณ ฟ้อนรำดี  จังหวัดลพบุรี
๓)นายณรงค์ศักดิ์ พุฒิโรจนกุล  จังหวัดสุพรรณบุรี
๔)นายจารุพงศ์ จันทรีย์  จังหวัดกรุงเทพฯ

รางวัลเยาวชนต้นแบบ ด้านการศึกษา
จำนวน ๑ ท่าน ดังนี้
๑) นายศิวดล เทียมแสน  จังหวัดแพร่

รางวัลเยาวชนต้นแบบ ด้านกีฬา
จำนวน ๑ ท่าน ดังนี้
๑) นายกฤษฎา จารุจารีต  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลเยาวชนต้นแบบ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จำนวน ๑ ท่าน ดังนี้
๑)นายสิทธิพร เจริญสิงห์  จังหวัดอุดรธานี

รางวัลเยาวชนต้นแบบ ด้านทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม
จำนวน ๑๘ ท่าน ดังนี้
๑) นายภูริวัฒน์ เขนย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒)นายเชิดพงษ์ เนียมมั่ง  วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
๓)นายไกรวุฒิ นิธิกรโกศล  มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔)นายสุวรรณ สุกดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๕)นายนฤสรณ์ บุญศิริ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๖)นายเฉลิม นาย  จังหวัดตราด
๗)นายธนันท์ บุญกอง  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย
๘)นายพงศธร สงวนทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๙)นายบุรินทร์ เรือนแก้ว  โรงเรียนพิริยาลัย  จังหวัดแพร่
๑๐)นายพีรวิชญ์ อามาตรมนตรี  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
๑๑)นางสาวณัฐฎา กุลกรรณ์  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม
๑๒)ว่าที่ร้อยตรีพิศุทธิ์ ตงเจริญ  จ.กรุงเทพฯ
๑๓)นายสันติ มากชู  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔)นายเรืองเดช กิชัยรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๑๕)นายอภิวัฒน์ นุ้ยดำ  วิทยาลัยชุมชนสตูล
๑๖)นายธนวัตร ศรีภา  มหาวิทยาลัยราชถัฏมหาสารคาม
๑๗)เด็กหญิงทัตพิชา กิตติพนังกุล  โรงเรียนสายอักษร  กรุงเทพมหานคร
๑๘)นายพิเชษฐ สร้อยวงศ์คำ  โรงเรียนชัยมงคลพิทยา  จังหวัดสุโขทัย

รางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภท ข้าราชการ
จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑)ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
๒)นายอนันต์ สุขศรี  วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
๓)นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมนฑล

รางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์
จำนวน ๒ท่าน ดังนี้
๑)ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
๒)นายธวัชชัย อนันต์ จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้เข้ารับประทานเข็มเชิดชูเกียรติ
จำนวน ๗ ท่าน ดังนี้
๑)ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
๒)อาจารย์ปทุมณัฐราช นิยมเดชา
๓)คุณสำเนียง บาวเกออส
๔)คุณเมธิรินทรา รัตนภรณ์
๕)คุณธิดารัตน์ ศิริเลิศฤทัย
๖)คุณกฤษณะ ต่วนมณี
๗)คุณกัญญุตา อักขระกุล

ภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ต่างๆ ภายใต้ธีม ดิน น้ำ ลม ไฟ ดวงดาว และผู้ร่วมงานมีการแต่งกายธีม๔ภาค โดยมีผู้แสดงแบบเฉพาะพระพักตร์ มากกว่า๙๐ชีวิตร่วมโชว์ในครั้งนี้ อาทิ สา อนิสา Thai Super Model นักแสดงช่อง7 , อาร์ม ภูวดล Mister Phuket Thailand นักแสดงจาก ช่อง8, ปลา Miss Grand Thailand, บาส Mister Grand International Thailand2018, ธ็อป หนุ่มสมิหลาคนแรกของประเทศไทย รวมทั้งเยาวชนคนเก่งจากทุกภาคทั่วประเทศไทยด้วย

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens