FashioShow : ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ปี 2553
Brand : Multi Brands
Venue : พระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต
Date/Time : 17 August 2010, 15.00

ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ปี 2553

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดแถลงข่าวงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ปี ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ “ตรานกยูงพระราชทาน” ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและเอกลักษณ์ที่ดีของไหมไทย ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าไหมไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร ๗-๘ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ ณ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต ในวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมี นายยุคล ลิ้มแหมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว

Click here to Google Photo Gallery

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมและอนุรักษ์ไหมไทย ให้ดำรงอยู่คู่เมืองไทย เพราะผ้าไหมไทยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย และแตกต่างจากผ้าไหมใดๆ ในโลก คือ ทรงเป็นผู้นำในการใช้ผ้าไหมไทยในทุกโอกาส ดังจะเห็นได้จากฉลองพระองค์ที่ใช้ใส่ทรงงาน มีทั้งแบบไทยและแบบสากล ทรงมีพระราชดำริว่า น่าจะมีสถาบันหลักที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้รวมหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านหม่อนไหมจากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรมาจัดตั้งเป็น “สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กรมหม่อนไหม” ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยดำเนินงานใน ๕ ด้านสำคัญ คือ

[img]http://www.thaicatwalk.com/10/08/17peacock/peacock001.jpg[/img]

๑)งานด้านการอนุรักษ์ ดำเนินการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม การส่งเสริมเอกลักษณ์และสร้างค่านิยมเกี่ยวกับหม่อนไหม ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน “ตรานกยูงพระราชทาน” นวัตกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์หม่อนไหม การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมไทย จำนวน ๓ รายการ คือ ผ้ายกดอกลำพูน ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ และผ้ามัดหมี่ชนบท(ขอนแก่น) และอยู่ระหว่างดำเนินการขอจดทะเบียนอีก ๓ รายการ นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดตั้งธนาคารภูมิปัญญา เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯทุกศูนย์และ จะรวบรวมไว้ที่กรมหม่อนไหมในโอกาสต่อไป

๒) งานวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม วัสดุย้อมสีและผลพลอยได้ รวมถึงการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด วิจัยเทคโนโลยีการผลิตและการขยายพันธุ์หม่อนไหม ตลอดจนประสานร่วมมือทางวิชาการด้านหม่อนไหมทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

๓) งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนในการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต และจัดการผลผลิตหม่อนไหม ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายหม่อนไหม ตลอดจนพยากรณ์ เตือนภัย และวางระบบการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตหม่อนไหม

๔) งานส่งเสริมด้านหม่อนไหม จัดตั้งหมู่บ้านหม่อนไหมพัฒนา พัฒนางานด้านปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม วางแผนการผลิตเส้นไหมให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด พัฒนาการแปรรูปในรูปแบบ Zero waste product ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการผลิตหม่อนไหมให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและตลาด เป็นต้น

[img]http://www.thaicatwalk.com/10/08/17peacock/peacock002.jpg[/img]

นอกจากพระราชดำริที่ทรงให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน คือ กรมหม่อนไหม เพื่อดูแลและพัฒนางานด้านหม่อนไหมของประเทศแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังได้ทรงสร้างมาตรฐานให้ผ้าไหมไทย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผ้าไหมไทย ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “นกยูงพรราชทาน” ทั้ง ๔ ประเภท อันเป็นตราที่ใช้รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยอย่างมีมาตรฐาน จึงได้จัดให้มีงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ปี ๒๕๕๓” ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่๕ ของการจัดงาน

ด้านนายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้กล่าวถึง กิจกรรมภายในงานตรานกยูงฯ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ ๑ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงพระราช กรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับวงการหม่อนไหม จัดแสดงในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อให้สมพระเกียรติกับพระราชกรณียกิจที่เปรียบประดุจลวดลายอันงามสง่าบนอาภรณ์แห่งแผ่นดินผืนนี้

กิจกรรมที่ ๒ นิทรรศการแสดงชุดฉลองพระองค์ผ้าไหม (องค์จริง) ที่ไม่สามารถหาชมได้จากที่ไหน

กิจกรรมที่ ๓ นิทรรศการตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน แสดงตรานกยูงพระราชทานทั้ง ๔ ประเภท กับความภาคภูมิใจของผ้าไหมที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง พร้อมชมการสาธิตขั้นตอนกระบวนการผลิตไหมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าอย่างใกล้ชิด

[img]http://www.thaicatwalk.com/10/08/17peacock/peacock003.jpg[/img]

กิจกรรมที่ ๔ นิทรรศการจัดแสดงผลงานชนะเลิศ การประกวดไหมอาเซียน และการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และการออกแบบชุดผ้าไหม ทั้งฝีมือคนไทยและประเทศอาเซียน

กิจกรรมที่ ๕ อุโมงค์แสดงสายพันธุ์ และวิวัฒนาการของหม่อนและไหมไทย จนพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์อันล้ำค่า

กิจกรรมที่ ๖ นิทรรศการไหมไทยในชีวิตประจำวัน นิทรรศการที่ทำให้ทุกคนทราบว่าผลิตภัณฑ์จากไหมอยู่ใกล้ตัวในทุก ๆ วัน

กิจกรรมที่ ๗ การประชุมวิชาการหม่อนไหมอาเซียน เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยและอาเซียนอย่างยั่งยืนและมั่นคง

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมผู้ผลิตพบผู้บริโภค

กิจกรรมที่ ๙ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีคุณภาพได้ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน จากสุดยอดของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน จากประเทศ สมาชิกทั้ง ๘ ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย รวมทั้งสิ้น กว่า ๑๕๐ ร้าน

[img]http://www.thaicatwalk.com/10/08/17peacock/peacock004.jpg[/img]

กิจกรรมที่ ๑๐ ตื่นตาตื่นใจไปกับแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย ปะทะมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ

แฟชั่นโชว์ผ้าไหมคอลเลคชั่นใหม่จากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดัง แฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมจากสมาคมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายนานาชาติ กับนักร้อง AF

กิจกรรมที่ ๑๑ มุมจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม อาทิ น้ำหม่อน เครื่องสำอาง การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากหม่อนไหม เช่น ไอศกรีม เยลลี่ และอาหารคาวหวาน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิม

กิจกรรมที่ ๑๒ สาธิตการชงชาหม่อนไหม

กิจกรรมที่ ๑๓ กิจกรรมประมูลผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม

กิจกรรมที่ ๑๔ เกมส์โชว์ ทดสอบความรู้เรื่องหม่อนไหม รับของที่ระลึกมากมายทุกวันภายในงาน

ซึ่งในปีนี้กรมหม่อนไหมตั้งใจจะจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และสืบสานคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยผ่านการถักทอจากเส้นไหมสู่แพรพรรณอันงดงามให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง

โดยงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนักแสดงคนดัง อาทิ ศรีริต้า เจนเซ่น นีรนาท โคทส์ ออแกน ราศี, โย ยศวดี และบี น้ำทิพย์ มาร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ตัวอย่างเสื้อผ้าที่ได้รับการตัดเย็บจากไหมไทยอย่างประณีตงดงาม ร่วมด้วยเหล่าหนุ่มสาวสังคมที่มาร่วมชมแฟชั่นโชว์กันมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจอย่าลืมมาร่วมงานและอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทยในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร ๗-๘ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรานกยูงพระราชทานฯ และการประชุมวิชาการหม่อนไหมอาเซียน ในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial