FashionShow : Contemporary Art Jewels 10th
Academy : วิทยาลัย เพาะช่าง
Venue : River City
Date/Time : 18 March 2011, 17.00

Contemporary Art Jewels 10th
วิทยาลัย เพาะช่าง

Click here to Google Photo Gallery

การแสดงศิลปนิพนธ์ ของ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2010

การจัดงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาเครื่องโลหะ และรูปพรรณอัญมณี ชั้นปีที่4 ได้จัดการแสดงงานในวันที่18-22 มีนาคม 2554 ณ บริเวณลานน้ำพุ ศุนย์การค้าริเวอร์วิตี้ โดยมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงาน เครื่องประดับของนักศึกษาจำนวน 19 ผลงาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 และหลังจากนั้นงานจะแสดงที่ห้องศิลาทรายคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น4 ริเวอร์ซิตี้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา ซึงเป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ เพื่อให้ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน และเพื่อเป็นการบ่งบอกว่า วิทยาลัยเพาะช่างเป็นหนึ่งในด้านออกแบบเครื่องประดับ เพราะนักศึกษาเพาะช่างมีความสามารถในการลงมือทำ และการออกแบบ รูปแบบของการจัดงานใช้คอนเซ็ป Contemporary arts of jewelry ซึ่งมีความหมายว่า การร่วมสมัยของศิลปะเครื่องประดับ เป็นการนำรูปแบบ ประวัติความเป็นมา อารยธรรม ต่างๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างช้านานมาทำเป็นเครื่องประดับ โดยให้มีรูปแบบที่ร่วมสมัย

 

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens