POMELO Fall 16
Pomelo แบรนดแฟชั่นออนไลนสัญชาติเอเชียมาแรงเปดตัวคอลเลคชั่น Fall 16 ใหŒชŒอปกันอย‹างจุใจบน www.pomelofashion.com ตั้งแต‹เดือนกันยายน โดย คอลเลคชั่น Fall 16 นี้จะสะทŒอนคาแรคเตอรที่เขŒาถึงง‹ายแต‹มีสไตลชัดเจนของแบรนด ซึ่งตั้งใจถ‹ายทอดความสมารทมาดมั่นของสาวสมัยใหม‹ลงบนเสื้อผŒาโดยไม‹ทิ้งความ อ‹อนหวานแบบเฟมินีน

19 September 2016 @ Hof Art Gallery

Pomelo แบรนดแฟชั่นออนไลนสัญชาติเอเชียมาแรงเปดตัวคอลเลคชั่น Fall 16 ให้ŒชŒอปกันอย‹างจุใจบน www.pomelofashion.com ตั้งแต‹เดือนกันยายน โดย คอลเลคชั่น Fall 16 นี้จะสะทŒอนคาแรคเตอรที่เขŒาถึงง‹ายแต‹มีสไตลชัดเจนของแบรนด ซึ่งตั้งใจถ‹ายทอดความสมารทมาดมั่นของสาวสมัยใหม‹ลงบนเสื้อผŒาโดยไม‹ทิ้งความอ‹อนหวานแบบเฟมินีน

Click here to Google Photo Gallery

ความโดดเด‹นของ Fall 16 อยู‹ที่ดีไซนสวยหวานแต‹กลับผสมผสานความเท‹๋ ของไอเท็มเกŽระดับรันเวย ไดŒอย‹างลงตัว ตั้งแต‹ Suzy จัมพสูทยาวคอลึก ใหŒลุคเซ็กซี่ แต‹โกŒดูดีดŒวยโทนสีเข􀃩ยวหม‹นปนฟ‡า เดรส Nana ตัวยาวทรงหลวมสวมสบาย ชุดเสื้อ และกางเกง Sailor ที่เติมอารมณหวานผ‹านลูกเล‹นโบวดŒานหลัง รวมถึงชุดเสื้อและ กระโปรง Ayeon ที่หรูหราดŒวยเนื้อผŒากับลวดลายมันวาว

นอกเหนือจากคอลเลคชั่น Fall 16 บนเว็บไซต Pomelo แลŒว ยังมีสินคŒาใหม‹ มาใหŒเลือกสรรทุกสัปดาห ซึ่งรวบรวมไวŒในสองไลน Studio และ Soho ไลน Studio เน้Œนโทนเรียบหรูสุดคลาสสิค ส‹วน Soho จะเนŒ้นลุคลำลองสดใส เหมาะกับโอกาส สบายๆ ในวันหยุด แต‹ไม‹ว‹าจะไลนไหน ก็สามารถมิกซแอนดแมตชใหŒลงตัวกับหลากหลายไลฟŠสไตล อารมณและรสนิยมของแต‹ละบุคคลไดŒไม‹ยาก

Pomelo มุ‹งมั่นในการยกระดับนิยามของคำว‹าไฮสตรีทแฟชั่น ใหŒ้กลายเป็šนการแต‹งตัวแนวใหม‹ที่ลดเลือนเสŒนแบ‹งระหว‹างแบรนดเนมหรูกับเสื้อผŒาลำลอง จากทีมงานกว‹ารŒอยชีวิตทั่วเอเชียที่ไดŒผนึกกำลังกัน เพื่อใหŒมั่นใจว‹่าสินค้Œา Pomelo จะถูกส‹งตรงจากสตูดิโอใจกลางกรุงเทพฯ ไปถึงมือนักชŒอปนับลŒานทั่วประเทศอย‹างปลอดภัยภายใน 1-3 วัน จึงไม‹น‹าแปลกใจที่ในเวลานี้ Pomelo จะกลายเปšนจุดหมายปลายทางดŒานแฟชั่นที่โดนใจและตอบโจทยความชิคของสาวกแฟชั่นทุกชีวิตไดŒอย‹างไรŒขีดจำกัด

พบกับคอลเลคชั่น Fall 16 ไดŒที่ WWW.POMELOFASHION.COM หรือดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น P omelo จาก App Store ไฮไลทของ Fall 16 ไม‹ไดŒจำกัดอยู‹ที่เสื้อผŒาเท‹านั้น เพราะคอลเลคชั่นนี้มาพร้Œอมเหล‹าเครื่องประดับอินเทรนดอย‹างแหวนซŒอนวง ต‹างหูระยŒาและสรŒอยโชคเกอร โดยมี ชมพู‹ อารยา เอ ฮารเก็ต นักแสดงและแฟชั่นนิสตŒาคนดังที่เคยไปเฉิดฉายในงานพรม แดงระดับโลก มาเปš็นพรีเซ็นเตอรถ‹ายทอดความเปšนสาวเริ่ดล้ำ นำสมัยของแบรนด์ ที่สำคัญสาวๆ สามารถสนุกสนานกับการผสมผสานลุค Fall 16 เช‹นเดียวกับ ชมพู อารยา ในราคาจับตŒองไดŒ ซึ่งตอกย้ำจุดยืนของ Pomelo ที่ตŒองการใหŒผูŒหญิงแต‹งสวย ได้Œด้Œวยงบสบายกระเป‰า โดย เม็ก มิสทรี ผูŒอำนวยการฝ†ายแบรนด เผยว‹า “แฟชั่นเป็šน เหมือนงานศิลปะที่สะทŒอนบุคลิก รสนิยมและตัวตนของผูŒสวมใส‹ เราอยากเห็นผูŒหญิง ทุกคนสวยเกŽ๋มั่นใจ นำแฟชั่นในแบบฉบับของตนเองไดŒโดยไม‹ตŒองสิ้นเปลือง ดŒ้วยเหตุนี้ ลุคเด็ดในคอลเลคชั่น F all 16 ของเราหลายลุคจึงมีราคาไม‹ถึง 1,200 บาท”

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial