Project :Thailand Textile Tag Season 1

การทำงานแบบยกกองถ่ายสตูดิโอไปทำงานนอกสถานที่ กองได้ยกอุปกรณ์ ฉากขาว 2 ชุด, ไฟแฟลชสตูดิโอ 8 ดวง, ขาร่ม softbox, iMac 27, Macbook Pro, และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 2คันรถ เพื่อถ่ายสินค้าหลากหลาย แบ่งเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือ Lookbook และ Packshot

โดยแบ่งทีมทำงาน เพื่อให้ถ่ายสินค้าทุกอย่างให้จบในวันเดียว
1. ทีมหยก – ถ่าย Lookbook ประกอบด้วย เสื้อผ้า, กางเกง, หน้ากากผ้า, กระเป๋า, ถุงเท้า
2. ทีมดาร์ก – ถ่าย Packshot ประกอบด้วย กระเป๋า, swatch ผ้า, เส้นด้ายหลอด, ถุงเท้า, เครื่องนอน, ผ้าม่าน, เสื้อผ้าเด็ก

Photographer : Jaroon, Jade
MUA : Lin, Bew
Stylish : Fon
Asst : Kong, Ciw
Model : Sveta – Zoom

สำหรับ Project นี้ ทำให้กับ Thailand Textile Tag ซึ่งเป็น ปีที่ 1 ในการทำงาน และขอบคุณที่ใช้บริการทีม ThaiCatwalk

รายละเอียดโครงการ

เพื่อส่งเสริมสินค้าสิ่งทอของไทยให้มีคุณภาพ โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์การรับรอง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะคุณภาพ และความปลอดภัยในสินค้าประเภทเดียวกัน รวมทั้งช่วยกระตุ้นอุปสงค์ ให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยใช้สินค้าสิ่งทอไทย มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้มีช่องทางในการระบายสินค้าผ่านการจำหน่ายภายในประเทศ เนื่องจากสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

การรณรงค์ให้ใช้สินค้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของไทย ด้วยเครื่องหมาย “Thailand Textiles Tag” จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า มีหน่วยงานที่ให้การรับรองเครื่องหมาย “Thailand Textiles Tag” ซึ่งเป็นฉลากที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอนั้นผ่านกระบวนการผลิตโดยการใช้วัตถุดิบในประเทศ และได้การรับรองมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ โดยผ่านระบบมาตรฐานในการตรวจประเมินและให้การรับรองสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และช่วยให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าได้ใช้สินค้าไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง

[Best_Wordpress_Gallery id=”3398″ gal_title=”20-09-19 THTI Fon 1″]

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial