Empowering the Future of Fashion
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2567
“Qurated Fashion Incubation Project 2024”

ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์แฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการยกระดับการแข่งขันเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2024 ถือเป็นโครงการริเริ่มบุกเบิกที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้นำแฟชั่นและผู้มีวิสัยทัศน์ยุคใหม่ Qurated Fashion Incubation Project 2024 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบครบทุกมิติสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่และแบรนด์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม ยกระดับการแข่งขันและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมแฟชั่น

วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าและรองเท้ามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ซับซ้อนโดยในระยะแรกมีผู้สมัคร 171 ราย จาก 105 แบรนด์ ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมระยะแรก 138 รายจาก 73 แบรนด์ เพื่อร่วมการสัมมนาและเวิร์กช็อป ในหัวข้อหลากหลายด้านเช่น พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น ความต้องการของตลาดต่างประเทศ และแนวโน้มแฟชั่นปี 2025 ความรู้ที่อัพเดทและอัดแน่นนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น

การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 40 แบรนด์ สุดท้ายจะได้ก้าวไปสู่ขั้นต่อไป การให้คำปรึกษาโดยกูรูด้านแฟชั่นที่มีชื่อเสียง โดยในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคอลเลกชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตลาดที่เฉพาะเจาะจงเช่น ตลาดแฟชั่นญี่ปุ่นและยุโรป

ผลลัพธ์ของโครงการคือคอลเลกชั่นใหม่ที่จะถูกถ่ายทอดเป็นภาพแฟชั่นโดยช่างภาพและนางแบบอาชีพเพื่อสร้าง Look Book และวิดีโอคลิปแฟชั่น ซึ่งจะเป็นสื่อในการทำการตลาดและเอกสารประกอบการเจรจาธุรกิจในระดับมาตรฐานสากล โดยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้วางแผนนำผลงานของผู้ประกอบการที่โดดเด่นไปเจรจาธุรกิจในงาน Tokyo Mission and Who’s Next Paris

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ซึ่งสนับสนุนโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยในปีนี้ร่วมกับ Iconcraft นำเสนอโอกาสพิเศษสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่และแบรนด์ต่างๆ ในการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความเฉียบแหลมทางธุรกิจไปพร้อมๆ กัน โครงการนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมแฟชั่น ด้วยการร่วมมือกับร้านค้ามัลติแบรนด์ที่โดดเด่นอย่าง Iconcraft โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสที่สำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการแฟชั่นรุ่นใหม่ สนับสนุนให้เติบโตด้วยความรู้รอบด้าน และกลายเป็นผู้นำในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับนานาชาติ

 

Empowering the Future of Fashion
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2567
“Qurated Fashion Incubation Project 2024”

In today’s ever-evolving fashion landscape, empowerment lies at the heart of driving change and innovation. The Qurated Fashion Incubation Project 2024 stands as a pioneering initiative aimed at nurturing the next generation of fashion leaders and visionaries.

Qurated Fashion Incubation Project 2024 aims to establish a comprehensive platform to nurture new designers and brands. The project focuses on elevating competition and achieving success in the fashion industry by providing essential skills and knowledge for new entrepreneurs in the complex fashion industry. Initially, 171 applicants from 105 brands applied, with 138 entrepreneurs from 73 brands selected to participate in the first phase. These entrepreneurs attended seminars and workshops on various topics such as consumer behavior, international market demands, and fashion trends for 2025. The updated and condensed knowledge gained from these activities will help build a strong foundation for the new entrepreneurs and enhance their understanding of fashion business.

Out of the potential 40 brands selected, the next step involves receiving guidance from reputable fashion consultants to develop new collections tailored to specific markets such as the Japanese and European fashion markets. The outcomes of the project include new collections showcased through professional photography and modeling to create lookbooks and fashion video clips. These media will serve as marketing tools and negotiation documents for international business dealings. The Department of International Trade Promotion (DITP) plans to showcase outstanding works from these entrepreneurs at the Tokyo Mission and Who’s Next Paris events.

Supported by the Department of International Trade Promotion (DITP), which has been supporting the project for 14 consecutive years, this year’s collaboration with Iconcraft presents a unique opportunity for new designers and brands to foster creativity and sharpen their business acumen together. This project serves as a comprehensive platform to equip new entrepreneurs with the necessary skills and knowledge for success in the fashion industry. By partnering with the distinguished multi-brand store Iconcraft, the project aims to create greater opportunities for new fashion entrepreneurs, support their growth with comprehensive knowledge, and transform them into future leaders in the international fashion industry.

Join us as we embark on this extraordinary journey to empower the future of fashion and unlock the limitless potential of the next generation of designers and brands. Together, let us pave the way for a more sustainable, inclusive, and inspiring fashion industry for generations to come.

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial