QURATED CO-DESIGN COLLECTIONS FASHION SHOW

ปิดโปรเจ็ค Qurated ประจำปี 2023  อย่างสวยงามด้วย แฟชั่นโชว์ผลงาน Co-Design Collection ระหว่าง 30 แบรนด์ผู้ประกอบการในโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2023 กับ 3 สไตล์ลิสต์ชื่อดัง คุณอารต อารยา อินทรา (Beach and Resort Co-Collection) คุณจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล (Fashion for BCG Co-Collection) และคุณประภากาศ อังศุสิงห์ (Street Fashion Co-Collection)

นอกเหนือจากแฟชั่นโชว์ที่สวยงาม ทาง Qurated ได้ร่วมกับ ICONCRAFT จัดอบรมและให้ความรู้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมสู่ตลาดจริง

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 – 15.30 .

เวทีกลาง ฮอลล์ 4 ในงาน STYLE Bangkok Fair 2024 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

#QURATEDxICONCRAFT #DITP #MakeUp by Kims Make Up Studio Kim Nanara #Hair by Kevin Joe Hair Academy
Photo by Jaroon (Dark)

QURATED FASHION INCUBATION PROJECT

The Department of International Trade Promotion, the driving force behind Qurated, envisions providing substantial support to these aspiring design apprentices, enabling them to navigate both domestic and global markets. With the aim of fostering growth, trade missions encompassing trade fairs, exhibitions, and business matching initiatives have been devised as effective platforms. These endeavors not only cater to the fashion market but also serve as a testament to our standing as a fashion vanguard in the ASEAN region. Our journey of progress spans an impressive 13-year trajectory.

The Qurated Fashion Incubation Project for 2023 has teamed up with IconCraft, a leading multi-brand store known for Thai-crafted fashion. This collaboration provides an exceptional opportunity for young designers and brands to simultaneously nurture their creativity and business acumen. The project serves as a comprehensive platform, equipping these emerging entrepreneurs with the essential skills and knowledge needed to excel in the fashion industry.

QURATED CO-DESIGN COLLECTIONS

In 2023, the Qurated project identified three significant fashion markets ripe with potential for entrepreneurial endeavors. As a response, the project initiated three co-design ventures, extending opportunities to the 30 finalists and other prospective brands to partake in collaborative design sessions. These diverse      co-design collections, brought to life through the collaborative synergy of talented

designers and guided by the esteemed expertise of industry leaders, stand as a testament to the boundless creative possibilities within the fashion realm. The intersection of sustainability, cultural heritage, and urban attitude within these collections speaks to the multifaceted nature of contemporary fashion. This multidimensional approach showcases the capability of fashion to transcend boundaries, captivate audiences, and contribute to the ever-evolving narrative of style and self-expression.

STREET FASHION

Prapakas Angsusingha, a renowned stylist in his own right, lends his expertise to the creation of a compelling street fashion co-design collection. Through his visionary leadership, 14 brands are encouraged to explore the interplay of edgy techniques and streetwise materials, breathing life into a collection that personifies underground street style. Denim, mesh, cotton jersey, and neoprene, among other materials, form the foundation of this collection, serving as canvases for innovative approaches like tie-dye, digital prints, surface designs, distressing, and meticulous stitching. The intricate pattern cutting employed under Prapakas’ guidance creates voluminous silhouettes that stand apart, capturing the dynamic essence of street fashion culture. The end result is a collection that resonates with the bold and unapologetic spirit of urban streets, characterized by distinctive designs and shapes that challenge conventions and captivate attention.

Co-Design Brands: ADOR.N ADORN, BALC, BLACKSUGAR, BOTANIQUE, BWILD ISAN, CAPTHAI, ISSI BY FRANK WEENEGGSINN, KH EDITIONS, KORKOK, MAMAD, MUNICH, ROSE MARS, TRIPLE-P PAPHOONPHAT and WISHULADA

FASHION FOR BCG

In the context of the Qurated project’s endeavors for 2023, the focus on sustainable fashion in the “Fashion for BCG (Bio-Circular-Green)” domain is steered under the expert guidance of Jirat Subpisankul, the stylist for Vogue Thailand. With his adept curation, a distinctive and impactful collaborative collection centered on sustainable fashion begins to take shape. This remarkable collection holds the principles of recycling, upcycling, and zero-waste at its core, resonating with the ethos of environmental responsibility. Jirat’s discerning direction emphasizes the use of natural fibers and dyes, aligning the collection’s creation with eco-conscious sensibilities. Bringing together the creative energy of ten different brands, this project showcases an elegantly casual summer style, thoughtfully interwoven with shades of blue and white to evoke a sense of timeless comfort and tranquility.

Co-Design Brands: BIG FOOT, ELEGANZA, HOMRAK, {JUN}, KH EDITIONS, KORKOK, NODETHING, PHASING HANDICRAFT, PIYASILA and YUFA JEWELRY

BEACH & RESORT WEAR

The artistic prowess of Araya Indra, a lauded fashion stylist, takes the helm in directing a captivating beach and resort co-design collection. This endeavor radiates an air of exotic resort charm, an embodiment of the leisurely yet vibrant atmosphere that typifies such locales. Araya’s guidance celebrates the rich heritage of Thai wisdom and craftsmanship, intertwining techniques like batik, block-printing, hand painting, macramé, and the intricate artistry of Mudmee silk. The result is a collection that beckons the allure of sun-soaked days and warm evenings, aptly tailored for the favor of summer cruises and resort getaways. The incorporation of lively color schemes and the intricate details of these techniques imbue each piece with a sense of bespoke artistry, resonating harmoniously

with the essence of leisure and relaxation.

Co-Design Brands: ANUROJ, BALC, BIG FOOT, BWILD ISAN, CAPTHAI, FRANK DE NARA, GLISTEN, HOMRAK, KAYA, KOZE, LIVE LIFE DETAIL and NITDA

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial