FashionShow : Work in Progress 3, Physique
Academy : Rangsit Univerysit
Venue : Patana Gallery, Rangsit University
Date/Time : 6 May 2015, 15.00

Rangsit U, Work in Progress 3, Physique

Click here to Google Photo Gallery

งาน Symposium นานาชาติประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต ปีนี้ได้ Mr. Yuima Nakazao (Fashion Designer) & Ms. Maiko Takeda (Milliner Jewellery Designer) ชาวญี่ปุ่นมาช่วยบรรยาย ซึ่งผลงานทั้งหมดนั้น แสดงให้เห็นถึง การค้นคว้าอย่างมากในแต่ละชิ้นงาน ทั้งมุมมองความสวยงาม และมุมมองในการนำเสนอ ผ่านรูปแบบต่างๆ

จากนั้นต่อด้วย Group Discussion ของ คุณประธาน (Art 4D), คุณจิตสิงห์ (Playhound), คุณแพท (ใหม่ Realistic Situation) ดำเนินการพูดคุยโดย คุณ เอ วัชรินท์ (Vogue) ในหัวข้อ “Physiques, Fashion Spirit of the Edge”

จบด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักศึกษาปี 3 และเยี่ยมชมนิทรรศการ

The 3rd Rangsit University International Design Symposium, “work in progress 3 : Physique” 6 May, 2015

ในฐานะของนักออกแบบเราคือผู้สร้างสรรค์ ผลิต คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ออกแบบพื้นที่ และจินตภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานออกแบบไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์สวยงามเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน จะเห็นได้ว่างานออกแบบ เป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พฤติกรรม วัฒนธรรม การศึกษา การสื่อสาร และการรับรู้ของทุกคนในโลก แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบมีความสำคัญมาก จากข้อคำถาม สมมติฐาน การทดลอง และการแก้ปัญหาได้พิสูจน์แล้วว่า งานออกแบบสามารถปรับปรุงชีวิตของมนุษย์และช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม ความพยายามของนักออกแบบได้ประสบความสำเร็จแล้วขั้นหนึ่ง แต่ก็ยังคงต้องมีและพัฒนาต่อไป

การทบทวนการเรียนรู้ การตั้งคำถาม การคิด และการทบทวนการสร้างสรรค์เพื่อโลกด้วยงานออกแบบที่แตกต่าง แนวทางการออกแบบที่รวมเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างยั่งยืน งานฝีมือ การเมือง ธุรกิจ และอื่นๆ เข้ามาบูรณาการด้วยกัน นักออกแบบทุกคนมีคำถามที่จะติดตามและค้นหาแนวคิด และทดลองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ผลงานของนักออกแบบที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น ควรจะทำเพื่อการออกแบบที่ดีสำหรับโลกในอนาคต

งานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้จะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าของงานออกแบบสำหรับนักออกแบบ ศิลปิน นักคิด และนักประดิษฐ์จากหลากหลายสาขาวิชาชีพหลายประเทศ ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำไปสู่การออกแบบที่พัฒนายั่งยืนต่อไป

คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักวิจัย นักออกแบบ ศิลปิน นักคิด นักประดิษฐ์ และนักสร้างสรรค์จากทุกสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Work in Progress : Physique”

ร่างกาย ได้ถูกตีความและนำไปใช้กับงานศิลปะและงานออกแบบในหลากหลายมิติ ในแง่หนึ่ง ร่างกายมนุษย์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญ ในงานศิลปะและงานออกแบบทุกๆแขนง โดยถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการถ่ายทอดงานศิลปะ เช่น รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพวาด และประติมากรรม ส่วนงานออกแบบอย่างอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน ผลิตภัณฑ์ และเสื้อผ้า ก็ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับมนุษย์และปกป้องร่างกายมนุษย์ นอกจากนั้น ร่างกายมนุษย์ยังถูกเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ร่างกายมนุษย์ในอุดมคติด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น การปรับเปลี่ยนร่างกาย การต่อเติมร่างกาย และการตกแต่งร่างกาย เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดร่างกายมนุษย์ในอุดมคติทั้งในเชิงความงามและแนวคิดของศิลปินและนักออกแบบ เมื่อพิจารณาในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากศิลปะและงานออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหว เชิงสังคมและวัฒนธรรม ร่างกายมนุษย์ในอุดมคติรูปแบบที่แตกต่างกันที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินและนักออกแบบ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนการ เปลี่ยนเปลงของแบบแผน ค่านิยม ความงาม และรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสังคม

จากความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์กับงานศิลปะและงานออกแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักวิจัย นักออกแบบ ศิลปิน นักคิด นักประดิษฐ์ และนักสร้างสรรค์จากทุกสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการออกแบบครั้งที่ 3 นี้ และจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปิน นักออกแบบ นักคิด และนักประดิษฐ์ จากทุกสาขาวิชาชีพ ได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ผ่านงานศิลปะและงานออกแบบที่หลากหลาย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ใน ในหัวข้อ “ร่างกาย” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะศิลปะและการออกแบบ และสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ จากประเทศไทย ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส และสเปนฯลฯ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial