FashionShow : RMUTK, SA-TÖN
Academy : Rajamangala University of Technology Krungthep
Venue : Bangkok Art and Culture Center
Date/Time : 3 December 2014, 18.00

RMUTK, SA-TÖN

Click here to Google Photo Gallery

ด้วยนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พื้นที่พระนครใต้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้แนวคิด สะ-ท้อน ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30-20.50 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยแนวความคิด สะ-ท้อน เป็นการแตกความคิดเป็น 5 ส่วนซึ่งแยกตามตัวอักษรจากธีมชื่อว่า SA-TÖN แนวทางการออกแบบเป็นการเล่าเรื่องการสะท้อนแนวความคิดของผู้คนในยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งในยุคสมัยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมอย่างมาก มนุษย์จึงมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนและปรับตัวเข้าสู่โลกในสมัยปัจจุบันมากขึ้น แต่อีกด้านของสังคมยังมีมนุษย์ที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมชาติไว้ ซึ่งเป็นการสะท้อนสังคมของมนุษย์ทั้งสองด้านซึ่งเล่าผ่านเรื่องราวลงบนเสื้อผ้า ชุดมีจำนวนทั้งหมด 88 ชุด จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ทางไทยแคทวอคได้โปรดบันทึกภาพภายในงานของนักศึกษา

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial