RMUTSV Fashion Showcase 2018
Fashion and Textile Design
9 March 2018 @ โรงสี หับ โห้ หิ้น, สงขลา
Photo by Jirakrit

Click here to Google Photo Gallery

หลักการและเหตุผล

   หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาเป็นหลักสูตรเดียวที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอเป็นความภาคภูมใจของภาคใต้นักศึกษา สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 จะต้องดำเนินการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผ่านรายวิชาการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการต่อสาธารณชน เพื่อเป็น การแสดงศักยภาพของบัญฑิตทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

ในการดำเนินการจัดแสดงแฟชั่นนิพนธ์ นักศึกษาจะนำเสนอผลงานแฟชั่นนิพนธ์ โดยใช้แนวทางการ ออกแบบผลงานผนวกกับเรื่องราวของปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและและภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน นักศึกษา หรือคนในท้องถิ่นมีความรักและห่วงแหน สนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น และภูมิปัญญาของตนที่มีอยู่พร้อมที่จะสืบสานในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ที่ร่วมสมัย ให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร และนักศึกษา หรือบุคลากรองค์กาภายนอกได้เห็นการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น เรื่องราววัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้กับชาวสงขลา และภาคใต้ของเรา

THE GREAT SHIP OF TIME

By Chatlada Mokkaew

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากซากเรือเหล็กจากที่ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสวยงามจากซากเรือที่โดนน้ำทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นสนิมจึงเกิดความผุพังตามธรรมชาติจึงได้เกิดแรงบันดาลใจมาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายสตรีที่มีความแปลกใหม่โดยใช้เทคนิคการทำลวดลายผ้าจากเหล็กที่เป็นสนิมและเพิ่มคุณค่าของสนิมเพื่อที่จะมาทำให้เป็นวัตถุดิบหลักในการย้อมผ้าและการเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเหมือนกับเราได้เรียนรู้การพึ่งพาปฏิกิริยาธรรมชาติและพึ่งพาตัวเอง

BLUE AND WHITE PORCELAIN

By Benchawan Kaewmanee

การออกแบบเครื่องแต่งการสตรีได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องเคลือบลายครามของเมืองสงขลาซึ่งได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อน..ผู้วิจัยต้องการพัฒนาเสื้อผ้าให้มีความแปลกใหม่จึงนำเครื่องลายครามแบบต่างๆมาตัดทอนเป็นโครงร่างชุด..และผสมผสานลวดลายโดยใช้เทคนิคการออกแบบพิมพ์ลายผ้าดิจิตอลปริ้นลงบนผ้าให้มีความแปลกใหม่ทันสมัย..และน่าสนใจมากขึ้น

ATSARARS

By Atittaya Sukpum

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาลระบำหน้ากากทิมพู..เซซุู(ประเทศภูฏาน).เป็นเทศกาลที่มีความเชื่อทางด้านการขอพรจากเทพเจ้าจึงได้ดึงนำเอาเทคนิคการทอมือ.และการปักมือมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม.และภูมิปัญญาที่ต่างมีกันทั่วโลกไม่ว่าด้านความเชื่อหรือด้านภูมิปัญญาการทออีกทั้งได้นำเอารูปแบบเครื่องแต่งกายหน้ากาก.และสีสันในเทศกาลมาประยุกต์ปรับเพื่อให้ทันยุคสมัย.และเข้ากับอินสปายมากขึ้น

NATIVE AMERICAN

By Warathip Sungkhanit

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากชนเผ่าอินเดียนแดง(RedIndian)ผู้วิจัยต้องการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าให้มีความแปลกใหม่จึงใช้รูปร่างจากชุดพื้นเมืองอินเดียนแดงตัดทอนเป็นรูปแบบของชุดและใช้เทคนิคมัดย้อมในการทำลวดลายผ้าโดยการมัดให้ลวยลายสื่อถึงชนเผ่าอินเดียนแดงเช่นลายขนนกลายสามเหลี่ยมสร้างเป็นลวดลายต่างๆในการทำเทคนิคผ้าให้ได้ลายผ้าที่สวยงามและน่าสนใจมากขึ้นและเพิ่มสีสันโดยการปักลวดลายอินเดียนแดง

BEAUTY OF THE NIGHT

By Kamonwan  Khamsi

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากผีเสื้อกลางคืน.เนื่องจากลักษณะ.และสีสันของผีเสื้อกลางคืนมีความสวยงาม.และน่าสนใจผู้วิจัยต้องการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าให้มีความแปลกใหม่จึงใช้รูปร่างจากผีเสื้อมาตัดทอนเป็นรูปแบบของชุดและใช้เทคนิคMarbling.EbruArt..ซึ่งเป็นการทำลายบนผิวน้ำเดิมทีศิลปะแขนงนี้เป็นของประเทศตุรกีมาสร้างลายผ้า.เป็นลวดลายต่างๆ.ในการทำเทคนิคผ้าให้ได้ลายผ้าที่สวยงามและน่าสนใจมากขึ้น

THE MAGIC OF UNDERWATER WORLD

By Asanee Creedaaoh

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีได้รับแรงบัลดาลใจจากปะการังนำรูปแบบของปะการังมาใช้เย็บเป็นลายบนผ้าให้เป็นมิติและยังใช้เทคนิคการเสริมใยโพลีเอสเตอร์มาใช้เพื่อให้เกิดความนูนขึ้นมาและใช้เทคนิคไส้ไก่มาด้วย

Cemetery Car

By Sudarat  Thongseng

การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากซากรถ..เนื่องจากซากรถมีโครงสร้างที่เก่าและผุพังผู้วิจัยต้องการพัฒนารูปแบบโครงสร้างเสื้อผ้าให้ดูแปลกใหม่จึงใช้โครงสร้างของซากรถนำมาออกแบบรูปทรงบนตัวเสื้อผ้าและใช้เทคนิคการนำไส้ไก่มาถักโดยนำมาตกแต่งบนตัวเสื้อผ้าเพื่อทำเป็นสายไฟโซ่ของซากรถเก่าๆมองแล้วทำให้เกิดความเก่าและแปลกใหม่น่าสนใจ

BEAUTY ABOVE IMAGINATION

By Wannipa  Musikasong

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากการพัฒนาผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะอาร์ตนูโว(ArtNouveau)เป็นรูปแบบศิลปะแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็นสากลซึ่งการออกแบบส่วนใหญ่นำแรงดาลใจมาจากธรรมชาติผู้วิจัยต้องการจะนำมาออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อสร้างสรรค์เป็นงานใหม่และพัฒนาลวดลายผ้าบาติกให้มีความแปลกใหม่ดัดแปลงให้เกิดลวดลายดูเอกลักษณ์และมีความทันสมัยมากขึ้น

SIRIH JUJUNG

By  Rohana Dhokhor

บุหงาซิเระภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาพร้อมกับวัฒนธรรมชนชั้นกษัตริย์โบราณรายากูนิง..ผู้วิจัยมีความสนใจในรู้แบบบุหงาซิเระเลยนำมาเล่ากระบวนการทำบุหงาซิเระมาประยุกต์ลงบนชุดสร้างให้ชุดมีเรื่องราว

Mind Bound

By Waraporn  Nunyom

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีสารทเดือนสิบคือความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชที่เชื่อกันว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหากกระทำความชั่วจะตกนรกต้องทุกข์ทรมานในอเวจีต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แต่ละปีจึงได้นำมาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายสตรีโดยนำขนมสารทเดือนสิบมาเป็นโครงร่างชุดและใช่เทคนิคการตัดต่อลายผ้าออกแบบผ้าพิมพ์ดิจิตอลให้มีความแปลกใหม่และทันสมัยมากขึ้น

FOREST IN THE CITY

By Sumonrut  Jairak

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเนื่องจากธรรมชาติที่น่าสนใจ..และให้ประชาชนอนุรักษ์ในธรรมชาติมากขึ้นดังนั้นจึงนำไปสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยใช้สี..และรูปร่างใบมาใช้เป็นลายผ้าซึ่งใช้เทคนิคการทุบลงบนผ้าและตกแต่งด้วยกิ่งไม้

Land of Love

By Maneekan krodmanee

บอกเล่าเรื่องราวของสวนดอกไม้ความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีสันสดใสถูกจัดเป็นสวนดอกไม่เมืองหนาวที่มีดอกไม้นานาพรรณสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายจึงนำมาถ่ายทอดผ่านรูปแบบของเครื่องแต่งกายสตรีโดยใช้เทคนิคการปักริบบิ้นในการออกแบบลอดลายให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

SWEET  CANDY

By Sapanna Sukpanyajaroen

การออกแบบเครื่องแต่งกายเด็กโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแคนดี้(Candy).เนื่องจากแคนดี้มีรูปทรงและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสำหรับเด็กดังนั้นผู้วิจัยจึงนำแคนดี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำรูปแบบเสื้อผ้าและลายผ้าให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจโดยใช้เทคนิคการหยดสีและการกระจายตัวของสีเพื่อให้ได้ลายผ้าที่มีความแปลก.ใหม่..และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

VARIETY OF COLORS

By  Naurmon        Paimai

ในปัจจุบันสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม..ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนก้วนี้มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่มีพุทธสถานที่มาตั้งใจจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าวซึ่งมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครทิวทัศน์สวยของทะเลภูเขารายรอบและทะเลหมอกสีขาวก็คือสีสันที่สดใสและประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม

TSURU NO ONGAESHI

By Kraitep Lattirom

ตำนานนกกระเรียงตอบแทนคุณ(TSURUNOONGAESHI)เป็นเทพนิยายที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่านกกระเรียนเป็นนกที่คนญี่ป่นใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาติเหมือนดวงอาทิตย์และดอกเบญจมาศเพราะมันเป็นนกที่สวยที่สุดชนิดหนึ่งและคู่สมรสนิยมใช้นกชนิดนี้แสดงการมีความสุขกันชั่วนิรันดรผู้วิจัยจึงยกเรื่องราวของนิยายเรื่องนี้มาเล่าเรื่องในรูปแบบของชุดโดยเย็บยกเอาผ้าไหมไทยของเรามาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นโดยใช้เทคนิคการทอแทรกขนนกเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้น และความน่าสนใจมากขึ้น

Stained glass in abstract style.

By Jaruwat  kaewpongsa

stained glass กระจกสีตกแต่งหรืองานการทำกระจกสีเป็นศิลปะสมัยกอธิก ที่มีสีสันที่หลากหลาย มีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพะตัวที่มีความโดดเด่น ผสมพานกับโคร้างสร้างสถาปัตยกรรมมหาวิหารในยุคนั้น ถ่ายทอดผลงานออกมาผ่านผ้าทอเกาะยอที่เป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา ให้มีความร่วมสมัย

MACRAME

By Suwanit Songkeaw

การนำเชือกมามัดถัก..หรือผูกให้เป็นปม..เป็นงานหัตถกรรมที่มีมาแต่โบราณ..และอาจจะกล่าวได้ว่าการประดิษฐ์สิ่งของด้วยวิธีการมัดเชือกเป็นลวดลายที่สวยงามเป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยการนำเอาเทคนิคการมัดแบบเมคราเมค.(MACRAME)..มาเป็นเทคนิคหลักที่จะนำมาสร้างสรรค์ชุดปาร์ตี้แวร์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและแปลลกใหม่ของชุดปาร์ตี้แวร์และยังเป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หัตถกรรมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นและแปลกให้ใหม่

 

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy