RMUTSV, Thesis Showcase 2017
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เป็นหลักสูตรเดียวที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 19 คน จะต้องดำเนินการนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผ่านรายวิชาการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ ซึ่งมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของบัณฑิตทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ในการดำเนินการจัดแสดงแฟชั่นนิพนธ์ นักศึกษาจะนำเสนอผลงานโดยใช้แนวทางการออกแบบผลงานศึกผนวกกับเรื่องราวของปัญหาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ ในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ที่ร่วมสมัย โดยมีอาจารย์สิริมา สัตยาธาร อาจารย์ตะวัน ตนยะแหละ อาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์อภิฤดี อนันตพันธ์และอาจารย์อารีนา อีสามะ เป็นที่ปรึกษาและดูแลโครงการ

Photo by Jirakrit

Click here to Google Photo Gallery

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy