FashionShow : Silpakorn U.  Tri-D ตรีดี
Academy : Silpakorn University
Venue : TCDC
Date/Time : 31 May 2014, 16.00

โครงการแสดงศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ‘ตรีดี’
Silpakorn U. ; Tri-D ตรีดี

Click here to Google Photo Gallery

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านศิลปะและการออกแบบของประเทศไทย โดยมีปณิธานที่จะสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการและภูมิปัญญาเพื่อสังคม ส่งผลให้งานศิลปะของชาติพัฒนาและก้าวหน้าด้วยกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมและวิชาการต่างๆ ที่ดำเนินการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนเสมอมานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2486  ทางมหาวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความสามารถประดับวงการศิลปะและการออกแบบ โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะวิชาด้านการออกแบบที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพประยุกต์ศิลป์ มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานปัจจุบัน ได้ก่อตั้งสาขาวิชาต่างๆเพื่อตอบสนองความหลากหลายของอาชีพ ทั้งสาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งล้วนแต่ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็น นนทรีย์ นิมิตบุตร (ผู้กำกับภาพยนตร์), ยุทธเลิศ สิปปภาค (ผู้กำกับภาพยนตร์), สมชาย จงแสง (ศิลปินรางวัลศิลปาธร), คมภิญญ์ เข็มกำเนิด (ผู้กำกับภาพยนตร์อนิเมชัน ก้านกล้วย), ธนาวัฒน์ สุขัคคานนท์ (มัณฑนากร, เลขาธิการสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย), นันทิรัตน์ สุวรรณเกต (แฟชั่นดีไซน์เนอร์, เจ้าของแบรนด์ Koi Suwanagate,1 ใน 10 นักออกแบบหน้าใหม่ที่น่าจับตามองประจำปี 2009 จาก Council of Fashion Designers of America ), อารยา อินทรา (แฟชั่นสไตลิสต์) และบุคลากรทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบอีกเป็นจำนวนมาก

ในปีพุทธศักราช 2552 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ด้วยเล็งเห็นในความสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายที่เติบโตขึ้นในประเทศไทย โดยหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางด้านเครื่องแต่งกาย เป็นผู้รอบรู้มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด วินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองและมีคุณธรรม นำคุณประโยชน์สู่สังคม ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ล้วนมีความรู้ความสามารถซึ่งได้ระดับการยอมรับจากทั้งระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติประวัติจากการประกวดต่างๆ เช่น รางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุดยอดดีไซเนอร์แห่งเอเชีย Audi Star Creation, รางวัลจากการประกวด Contemporary fashion contest by OCAC, รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Singha Life Awards, รางวัลจากการประกวด Spy U fashion contest  นอกจากนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายยังดำเนินอาชีพในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศในตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์, สไตลิสต์, นักออกแบบลายผ้า, นักวาดภาพประกอบแฟชั่น, นักออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับตกแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า กระเป๋า, ช่างภาพแฟชั่น และอื่นๆ

ทางสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ความสำคัญต่อระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาตลอดจนการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน จึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด โดยในปีนี้ เนื่องในวาระที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดนิทรรศการงานแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายมีความประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ตรีดี” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดทางความคิดในการศึกษาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายในปัจจุบันและอนาคต คณะนักศึกษาและทางสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายจึงมีความประสงค์ที่จะจัดนิทรรศการครั้งนี้ให้เป็นการจัดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ที่มีความมุ่งหวังเพื่อยกระดับรูปแบบการจัดงานแฟชั่นโชว์ระดับอุดมศึกษาเป็นระดับสากลเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการออกแบบของโลก โดยมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์การจัดแสดงผลงานศิลปะบนร่างกายมนุษย์ประเภทเครื่องกายโดยฝีมือของนักศึกษา การจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์การทำงานครั้งสำคัญที่นักศึกษาจะพัฒนาความรู้ความสามารถในกระบวนการดำเนินงานและถ่ายทอดแนวคิดผลงานศิลปะออกแบบส่วนบุคคลซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถของตนในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาชีพต่อไปในอนาคต

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens