การจัดแสดงผลงาน วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฏีความยั่งยืน โดยอาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์ และที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล

เป็นการสร้างนวัตกรรมสิ่งทอทางเลือกชนิดใหม่ให้กับวงการสิ่งทอ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะทางการเกษตร จากต้นดาหลา ซึ่งดอกดาหลาเป็นดอกไม้ประจำถิ่นทางภาคใต้ และทางภาคใต้เองมีการนำมาเป็นอาหารเกือบทุกครัวเรือน ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการนำเอาต้นที่เหลือทิ้ง มาพัฒนาให้เกิดเป็นเส้นใย สำหรับไปใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ซึ่งเดิมลำต้นจะถูกทิ้งให้แห้งและเผาทิ้ง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไม่เพียงแค่การนำต้นมาใช้เป็นเส้นใยทอผ้า ในส่วนดอกทางผู้วิจัย ได้นำมาสกัดเป็นสีย้อมธรรมชาติซึ่งจะย้อม ซึ่งสีย้อมเป็นสีชมพูที่เหมาะแก่การย้อมสีเส้นไหม เพราะทำให้สีเส้นไหมชมพูอย่างน่าสนใจ อีกทั้งในส่วนของกากดอกที่เหลือสามารถนำมาแปรรูปเป็น น้ำพริกดาหลา อบแห้งเปนชาดาหลา และยังมากวนเป็นของทานเล่นอีกด้วย ทั้งนี้ยังนำมาทำเป็นกระดาษสาได้อีกด้วย ถือว่าการวิจัยครั้งนี้พัฒนาได้ยังลงตัว มีความเป็น Zero waste จนไม่เหลือชิ้นส่วนใดๆเลย แม้กระทั้งการตัดเย็บมีการวางผ้าอย่างประหยัดลดรอยต่อ เพื่อเป็นการประหยัดผ้า อีกทั้งมีการทอผ้า สร้างผืนผิว สร้างมิติ ความด้านของเส้นใยดาหลา กับความเงาของเส้นไหม ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ให้มีความเป็นไปได้และน่าสนใจ การวางลายผ้า หรือการสร้างชิ้นส่วนต่างๆที่ดูขัดแย้ง มีหลายเลเยอร์ ซ้อนทับทำให้เครื่องแต่งกายมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งอาจจะมองสะท้อนวิถีของความเป็นอะวองการ์ด ในรูปแบบสไตล์ที่เกิดขึ้นได้
ณ SIAM INNOVATION DISTRICT

Click here to Google Photo Gallery

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy