SWU FASH16
FASH16 THE GRADUATE FASH PRESENTATION
31 May 2016 @ Central Embassy

Click here to Google Photo Gallery

เนื่องด้วย สาขา วิชาการออกแบบทัศนศิป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการ แสดงผลงงานแฟชั่นนิพนธ์ ประจํา ปี พ.. 2559 แฟชั่นโชว์ในงาน FASH16 THE GRADUATE FASH PRESENTATION ที่จะประกอบไปด้วยผลงานแฟชั่นนิพนธ์นิสิตวิชาเอกการออกแบบแฟชั่นชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผลงานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจํานวนกว่า 300 ชุด ที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมบูรณาการ ร่วมกับรายวิชาแฟชั่นนิพนธ์ ที่เน้นให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทํางานจริง และแสดงขีดความสามารถของนิสิตโดยการเผยแพร่ผล งานการออกแบบและค้นคว้าทางด้านแฟชั่นต่อชุมชนที่สร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยจะเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ

แฟชั่นโชว์ในระดับเมืออาชีพ ที่ใช้กระบวนการวิจัยและต่อยอดด้านภูมิปัญญาไทยเป็นแกนหลักในการพัฒนาผลงาน

โดยจัดในรูปแบบแฟชั่นโชว์โดยนางแบบชั้นนําระดับประเทศและนางแบบต่างประเทศกว่า 60 คน โดยมีคุณอารยา อินทรา สไตลลิสต์ชื่อดังเป็นผู้ควบคุมและออกแบบแฟชั่นโชว์ ในปีพ..2559 นี้ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังคงแนวความคิดในการให้นิสิตนําองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยนํามาต่อยอดความคิดเช่นเดิม เรายัง คงเชื่อมั่นในตัวตนความเป็นไทย (THAI IDENTITY) ที่เกิดจากตัวตนทางวัฒนธรรม (CULTURAL IDENTITY) ที่สามารถนํามาสร้าง สรรค์ให้เกิดคุณค่ามีเอกลักษณ์ที่เข้มแข็งแสดงให้เห็น ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเลียนแบบได้ และเท่าทัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (CULTURE CHANGE) จากกระบวนการออกแบบ

“DESIGN + THAI WISDOM = INNOVATION”

“Reinventing Thai Wisdoms”

Fash is currently encourage our students to revisit Thai traditional textile and craft wisdoms. By utilize them in their contemporary works, the outcomes are not just series of beautiful and unique collection, but also to ensure that the legacy of our cultural heritage will lives on.

ต้นกล้าภูมิปัญญาไทย” วิถีปัจจุบันของวิชาเอกการ ออกแบบแฟชั่นแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือการส่งเสริมให้ นิสิตมองย้อนกลับไปสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านผ้าและงาน ฝีมือเพื่อนํามาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่มีทั้งเอกลักษณ์ และความงามอีกทั้งเป็นการช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับสังคมไทย สืบไป

แนวโน้มทางด้านการศึกษาแฟชั่น เน้นศึกษาจากผลงานการออกแบบแฟชั่นจากการแสดงผล งานการออกแบบใน fashion week ในระดับโลกที่จัดขึ้นตามศูนย์กลางของแฟชั่นโลก ในแต่ละ ฤดูกาล แต่ที่ผ่านมายังมีงานอีกระดับหนึ่งที่ผู้คนใน วงการแฟชั่นต่างรอคอยชมผลงานการออกแบบ แฟชั่นในแต่ละปี คือ ผลงานในระดับปริญญาตรีของนักเรียนแฟชั่น ใน สหรัฐอเมริกาอย่าง สถาบัน FIT (Fashion Institute of Technology) นิวยอร์ก และในประเทศอังกฤษ ในทุกปีทุกคนมุ่งไปชม แฟชั่นโชว์ผลงานจบของนักเรียนแฟชั่นที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากจากนักเรียน นักเรียนที่สถาบันแห่ง นี้ผลงานเข้าตาแบรนด์ ดังระดับโลก ถูกจับจองดึงตัวไปทำงานด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเป็นผู้นำ ทั้งรูปแบบ สี สไตล์ จากผลงานที่เป็นของคนรุ่น ใหม่ จากโชว์ของนักเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่าง Central Saint Martins, London College of Fashion, Royal College of Art London ในประเทศ เบลเยี่ยม ก็มีนักออกแบบรุ่นใหม่ที่น่าติดตามอย่างมาก ของนักเรียนในสถาบัน Antwerp Royal Academy of fine Art และในแถบเอเชียประเทศญี่ปุ่น สถาบัน Bunka Fashion College

ส่วนในประเทศไทยยังคงอีกไกลที่จะสามารถนำพาผลงานนักเรียนแฟชั่นให้เป็นที่ สนใจได้สู่ ระดับสากลในระดับโลก ได้ในเร็ววัน อาจเป็นเพราะในประเทศไทยเพิ่งเริ่มให้ความสำคัญทางด้าน การออกแบบแฟชั่นและ อุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ยังคง เป็นธุรกิจที่ยังต้องอาศัยการสนับสนุนในภาครัฐ อย่างจริงจังมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมถึงในอดีตการเรียนการสอนทางด้านการ ออกแบบแฟชั่นยังไม่มี ในระดับปริญญาตรีที่ ชัดเจน อีกทั้งยังสับสนแนวทางระหว่างการผลิตนักออกแบบ ช่างเทคนิค หรือผู้ ใช้ แรงงงานสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย แต่อย่างน้อย ผลงานนิสิตแฟชั่นในประเทศไทยก็มี วิวัฒนาการและเติบโตในด้าน กระบวนการเรียนการสอน ที่แสดงออกมาในผลงานการออกแบบ แฟชั่นนิพนธ์ ในแต่ละปี ผ่านมาจนได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้คนในวงการแฟชั่น ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ติดตามอยู่ในทุกๆปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องการให้นิสิตจบออกมา เข้าสู่ อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย ที่สามารถมีความรอบรู้รอบด้านนอกเหนือจากทักษะที่ควรจะมีในการเป็น นักออกแบ โดยยังคงแนวความคิดในการให้นิสิตนำองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย นำมาต่อยอด ความคิดเช่มเดิม

คณะกรรมการ  แฟชั่นนิพนธ์
ระดับปริญญาตรี  สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบแฟชั่น

ประธานกรรมการ
คุณอารยา อินทรา
อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักออกแบบและสไตลิสต์ชั้นนำของประเทศ

คณะกรรมการ
คุณศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ THEATRE
คุณอดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธุ์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ ZENITHORIAL
คุณสธน ตันตราภรณ์ Deputy Editer VOUGE Thailand
ผศ. ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะกรรมการ
วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ  มุสิกะปาน
อาจารย์ ดร. กรกลด คำสุข
อาจารย์สวรรยา จอมเทพมาลา
อาจารย์วรฐ  ทรัพบ์ศรีสัญจัย

เรียบเรียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens