Bunka 11th Graduation Fashion Show

Bunka 11th Graduation Fashion Show จากความตั้งใจของโรงเรียนบุนกะแฟชั่น ที่จะเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ นักเรียนจบออกไปอย่างมีทักษะความสามารถ ตอกย้ำคุณภาพด้วยการจัดงาน Bunka 11th Graduation Fashion Show