Irresistible 18, Re-Burst – Rangsit University

การดำเนินการจัดการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต  Irresistible18 ภายใต้ชื่อ “Re-Burst” ซึ่งมีความหมายถึง (การระเบิดหรือก้าวไปอีก??) ผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์ ประกอบไปด้วยผลงานสร้างสรรค์ Womenswear 25 Collections และ Menswear5Collections ซึ่งต่างก็มีรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไปแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มต่างๆดงัน้ี 1. Wearable art 2. Creative ready-to-wear 3. Ready-to-wear เรื่องราวของผลงานวิจยั ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ ที่นักศึกษาเล่าเรื่องผ่านเสื้อผ้า (Story Telling) มาจากเรื่องราวต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ทั้งไทยและต่างชาติ ดนตรี แนวความคิดที่น่าสนใจประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆและเรื่องราวในหนังสือประกอบภาพการ์ตูน เป็นต้น รวมนักศึกษาที่ร่วมแสดงผลงานทั้งสิ้น 30 คน