UTK, TURNOVER 2020

โครงการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นชั้นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “TURNOVER” : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้

พระนครใต้ RMUTK

พระนครใต้ RMUTK ชื่องาน : งานแสดงโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้