KLONG 6.8

KLONG 6.8 การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ โดยนักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เปิดลงทะเบียนเวลา 15:00 น. บริเวณหน้าห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1)