Thai Chinese Culture
กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน 2017คุณกร ทัพพะรังสี เป็นประธานเปิดพิธี “กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน” เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนจีน ที่ควบคุมและจัดการแสดงโดย “โรงเรียนศุภนิจการดนตรีและภาษา” ร่วมกับ “ห้องเสื้อลูกไม้เลื่อม”

ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดของเยาวชนจีนในประเทศไทย เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลคุณครูดีเด่น เพื่อส่งเสริมแม่พิมพ์ เยาวชนระดับนานาชาติ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เวลา 9:00 น.

Photo by Banhan

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens