Thai Classical Dance
นาฏกรรมไทย เจียระไน โขน ละครสถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์ จัดตั้งโดย อาจารย์ ชนากานต์ วิชัยรัตน์

 

Photo by Banhan

อ.ชนากานต์ วิชัยรัตน์ นามเดิม สายสมร วิชัยรัตน์ จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์วังหน้า ระดับปริญญาตรี  ปี พ.ศ.2523  ขณะนั้น สาขาโขน ละคร ยังขึ้นอยู่กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ(เทเวศน์)  รับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เป็นชุดแรก

Click here to Google Photo Gallery

สร้างความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างสูง

ท่านทำงานเอกชนและดูแลครอบครัวมาอย่างดียิ่ง

ท่านสมรสแล้ว มีบุตรสาว 2 คน สามีของท่าน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจ ทำให้ท่านตั้งปณิธานจะสืบสานงานด้านนาฏศิลป์ไทยจนกว่าชีวิตจะหาไม่

สถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2552

เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ไทย แบบอนุรักษ์ มีมาตรฐาน ตามแบบกรมศิลปากร และจัดผลงานระดับโรงละครมาแล้ว 2 ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3

 ที่มาของการแสดง…..

” นาฏกรรมไทย เจียระไน โขน ละคร “

สถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์ เป็นสถาบันฯ ที่มุ่งเน้น การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ให้มีคุณภาพโดยเจียระไน และผลิตเยาวชนไทย ให้มีท่วงท่าลีลา ท่ารำอันอ่อนช้อย งดงามตามแบบฉบับมาตรฐาน ของกรมศิลปากร และมุ่งเน้นการเผยแพร่ให้ นาฏศิลป์ไทย อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศ มิให้สูญหาย ยังคงสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป

ดังนั้น สถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์ จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ฝึกฝนนาฏศิลป์ไทย จนเกิดความชำนาญ ได้แสดงออกถึงความสามารถบนเวทีจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ผลงาน ” นาฏกรรมไทย เจียระไน โขนละคร ”  ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3

จึงเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ ของ ” แม่ครู ” กับลูกศิษย์ที่มีความเพียร ได้เจียระไนหล่อหลอมถ่ายทอดเรื่องราว ออกมาเป็นผลงานประเภทต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาฝีมือของลูกศิษย์ ทางด้านการแสดงต่าง ๆ ณ เวทีแห่งนี้ โดยได้รับเกียรติ การแสดงร่วมกับศิลปินต้นแบบของ สำนักการสังคีตกรมศิลปากร ถือเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของนักแสดง

การแสดงชุดที่ 1 รำเบิกโรงมุทิตาคุณากรบวรลักษณ

เป็นการแสดงน้อมนำมุทิตาจิต ของลูกศิษย์ หลากหลายสถาบันฯ ที่รวมตัวกัน เทิดพระคุณครูบาอาจารย์ และแม่ครูชนากานต์ วิชัยรัตน์

ท่านตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ ในการอบรมสั่งสอน ฝึกฝนวิชานาฏศิลป์ไทยด้วยความรักความเมตตา ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ให้ลูกศิษย์ นำไปใช้ให้เกิดความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา ท่านเป็นผู้สร้าง ผู้ให้ด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นในคุณธรรม มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและพอเพียง เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยพลังวิชา ที่ได้รับมาจากบรมครู ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ไทย ทั้งทางพระและทางนาง สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์นำไปใช้ต่อยอด ได้อย่างถูกต้อง ลีลาสวยงามตามแบบแผนมาตรฐาน กรมศิลปากร สร้างสรรค์ผลงานนาฎศิลป์เจียระไนโขน-ละคร ให้ลูกศิษย์มีโอกาสแสดงบนเวทีโรงละคร เพื่อพัฒนาฝีมือ ขึ้นไปเรื่อย ๆ

พระคุณของท่านประเสริฐเลิศล้ำยิ่งใหญ่ แผ่ไพศาล สืบสานงานศิลป์ตราบนิจนิรันดร์

– ประพันธ์บทร้องโดย น.อ. หญิงสุประวีณ์ ณ นคร ร.น.

ประดิษฐ์ท่ารำโดย แม่ครู ชนากานต์ วิชัยรัตน์

คำร้องและทำนองเพลง โดย วงดนตรีพาทยกุล

การแสดงชุดที่ 2  ระบำมฤคระเริง

การแสดงชุดที่ 3  โขนรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฑ์ลักนางสีดา

การแสดงชุดที่ 4  ระบำดอกบัวไทย

การแสดงชุดที่ 5  ชุด หนุมาน จับ นางเบญจกาย

การแสดงชุดที่ 6  ละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนพานางวันทองหนี

การแสดงชุดที่ 7  ชุด ขับซอพระเพื่อนพระแพง

การแสดงชุดที่ 8  การแสดงโขนชุด เมขลา-รามสูร

การแสดงชุดที่ 9 ชุดสุดท้าย ละครปลุกใจอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง เลือดสุพรรณ

 

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens