FashionShow : Thailand Industry Expo 2015
Chorograph : Supasil Thayansil
Venue : Challenger Hall
Date/Time : 26 September 2015, 13.00

Thailand Industry Expo 2015

Photo by Nattawat (Jade)
Chorograph : Supasil Thayansil

งานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ Chorograph โดย คุณ ศุภศิลป์ ทยานศิลป์ (เป้) ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลงานแฟชั่นโชว์ใหญ่ๆ หลายงานที่ผ่านมา

Click here to Google Photo Gallery

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเสริมความแข็ง  แกร่งอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ในการจัดทำฐานข้อมูลย่านธุรกิจแฟชั่นไทยเพื่อช่วยให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการทั่วไป และโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว  ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าวัตถุดิบและสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งซื้อขายสินค้าแฟชั่นรวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังสานต่อกิจกรรม TFN 2015 (Thai Fashion Network 2015)เปิดตัวอัตลักษณ์ของย่านการค้าแฟชั่นต่าง ๆ จาก 5 เครือข่ายการค้าที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน อาทิ ไหมปักปิ๊งเด้อ จากย่านการค้าไหมปักธงชัยอัตลักษณ์คือ แมวสีสวาด ที่แสดงถึงความเรียบหรูแต่ปราดเปรียว HeartCraft จากย่านการค้ามุสลิม มีนบุรีมีอัตลักษณ์เครือข่ายมาจากแนวคิด “สร้างด้วยใจ สร้างสรรค์จาก 2 มือ”เทอร์มินัล21จากกลุ่มผู้ประกอบการศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21 อัตลักษณ์คือแฟชั่นนำเทรนด์ในแบบฉบับศตวรรษที่ 21 JJ Series จากย่านการค้าจัตุจักรอัตลักษณ์ของเครือข่ายจากแนวคิด จังเกิ้ลออน สเตต (Jungle on state) และ สำเพ็ง กรุ๊ป จากสมาคมพ่อค้าผ้าไทยสำเพ็ง อัตลักษณ์คือความเป็นต้นทางวัตถุดิบแห่งแฟชั่นที่หลากหลายของวัฒนธรรมทั้ง ไทย จีน แขก และญี่ปุ่น พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาย่านแฟชั่น สยามสแควร์ เพิ่ม ขึ้นในปี 2558 โดยเน้นกลุ่มธุรกิจแฟชั่นที่เป็น SMEs ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นที่จดจำในฐานะศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่นในภูมิภาค(ASEAN Fashion Sourcing & Shopping Hub) รวมทั้งช่วยผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่าการส่งออก6.47 แสนล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานรวมกว่า 2.2 ล้านคน โดยแบ่งเป็น 1) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2.27 แสนล้านบาท 2) อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า0.56 แสนล้านบาท 3) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3.64 แสนล้านบาท

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลย่านธุรกิจแฟชั่นไทยร่วมกับสถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) เพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาแหล่งวัตถุดิบ/วัสดุแฟชั่น และแหล่งธุรกิจจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุตกแต่ง (Accessory) ที่จะนำไปสู่การผลักดันเครือข่ายธุรกิจย่านแฟชั่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้นำเข้าวัตถุดิบและสินค้าแฟชั่นจาก ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่

สนใจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเหล่าดีไซเนอร์ในการเลือกหาวัตถุดิบที่ตอบโจทย์แนวคิดงานออกแบบได้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลสำคัญแก่ภาครัฐในการเผยแพร่สู่สาธารณะทั้งนี้ข้อมูลที่ จะมาทำเป็นฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมแฟชั่นจะนำร่องมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นในกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม แฟชั่น โดยพัฒนา 5 ย่านแฟชั่น ได้แก่ ย่านผ้าไหมปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ย่านแฟชั่นมุสลิม มีนบุรี ย่าน Terminal21 อโศก ย่านตลาดนัดจตุจัตร กรุงเทพฯ และย่านสำเพ็ง กรุงเทพฯ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial