กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จับมือ มูลนิธิ Five for All จัดแฟชั่นโชว์คนพิการทุกประเภท “The Face of Ability” ครั้งแรกของประเทศไทย

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานแฟชั่นโชว์คนพิการทุกประเภท “The Face of Ability” ครั้งแรกของประเทศไทย กับการเดินแบบของคนพิการทุกประเภท จำนวน 50 คน เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของคนพิการ ที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านการเดินแบบ และมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ พร้อมเดินแบบร่วมกับคนพิการและศิลปินชื่อดัง เช่น น้องๆจาก BNK48 เป็นต้น และน้องๆคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนสมาคม องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน ณ สยามสแควร์วัน

Click here to Google Photo Gallery

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนพิการทุกประเภท ที่มีสิทธิ ศักดิ์ศรี มีความสามารถ ความถนัดที่แตกต่างกันคนละด้าน ให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้กลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่เน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอื่นอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ พก. มีความยินดี ที่จะผลักดันกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยการเดินแบบและแสดงความสามารถในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสและมุมมองใหม่ที่มีต่อคนพิการทุกประเภท และแสดงให้เห็นว่าคนพิการสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ ทางมูลนิธิ Five for All ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการที่จะพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความสามารถของคนพิการ ให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น้องๆ ทีม PRINCE & PRINCESS THAILAND 2018
ศิลปิน ดารานักแสดง มากมาย ทั้ง นักแสดงช่อง 3 และ BNK 48
ร้านลูกไม้เลื่อม เอื้อเฟื้อชุดเดินแฟชั่นโชว์

สถานที่จัดงาน บริเวณ หน้าศูนย์การค้า สยามสแควร์ วัน ทางเชื่อม สถานีรถไฟ BTS สยาม
วันที่จัดงาน  8 ธันวาคม 2561   เวลา 16.00 น.

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens