The Glorious Beauty of Textiles
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ”
5 August 2016 @ Central Chidlom

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

“วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ”

Click here to Google Photo Gallery

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ ชั้น G , ชั้น 2ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย คณะกรรมการฝ่ายภูษาพัสตราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์ การแสดงโขนพระราชทาน และ อลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

นิทรรศการฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” จัดขึ้นเพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือ พสกนิกรไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สืบเนื่องจากเมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้ทรงเห็นถึงความยากจนของชาวนาชาวไร่ อีกทั้งทรงเห็นถึงเอกลักษณ์และความงดงามของผ้าพื้นเมืองที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค จึงมีพระราชดำริให้หาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร และยังเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย ทั้งในด้านทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย การปักผ้าชาวไทยภูเขา และการอนุรักษ์งานปักซอยแบบไทยโบราณ ทำให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผ้าไทยและการปักผ้า ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทย ที่มีความสวยงามเชิงศิลปะและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ห้างเซ็นทรัลจึงตั้งใจจัดนิทรรศการนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติได้ชื่นชม โดยเฉพาะการส่งเสริมความงามของศิลปะ “งานปัก” ซึ่งความพิเศษของงานคือการรวบรวมความหลากหลายของงานปักไว้ในที่เดียว อาทิ ความงดงามของผ้าพื้นเมืองที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ทั้งในด้านทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานปักพัสตราภรณ์โขน งานปักซอยแบบไทยโบราณ การปักผ้าชาวไทยภูเขา และอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษที่หาชมยากมาก คือ ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 7 องค์ ที่ตัดเย็บจากผ้าไทยและโดดเด่นด้วยลายปักอันวิจิตร ซึ่งปกติจะมีโอกาสได้เห็นแต่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เท่านั้น

การนำชมนิทรรศการได้เริ่มจากภายใน ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ประกอบไปด้วย 8 โซน ดังนี้

Zone A : “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ”

บอกเล่าที่มาของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทอดพระเนตรเห็น “ความเป็นศิลปิน” ที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทย

Zone B : จากผ้าทอที่ใช้สอย สู่ผ้าไทยที่สร้างชื่อ

จุดเริ่มต้นที่ทรงสนพระราชหฤทัยผ้าพื้นเมืองแทบทุกประเภทอย่างแท้จริง โดยทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการทอผ้าของชาวบ้านในชนบท ทั้งยังทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และในงานพระราชพิธีต่างๆ ทั้งทรงนำไปเผยแพร่ในต่างประเทศ นอกจากเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่คน
ในท้องถิ่นแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สร้างงานให้ยังคงรักษาและถ่ายทอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่คนรุ่นถัดไป มีแผนที่ประเทศไทยที่ทำด้วยจิ๊กซอว์แสดงให้เห็นว่าผ้าแต่ละประเภทมาจากที่ใด

Zone C : ปักพัสตรา…โขนพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่สำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน ทรงกำชับให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณ มีการปักสะดึงกรึงไหมรวมทั้งฟื้นฟูเทคนิคต่างๆ แบบโบราณที่เกือบเลือนหายไปนำมาพัฒนาให้เหมาะสมกับการแสดงบนเวทีในปัจจุบัน ในส่วนนี้ จะจัดแสดงภาพตัวละครโขนและจัดแสดงผ้าห่มนาง และผ้าห้อยหน้าห้อยข้าง ซึ่งมีความวิจิตรงดงามของงานปักที่ละเอียดประณีต

Zone D : ผ้าปักซอยจากแดนใต้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มให้ชาวบ้านในภาคใต้มีอาชีพเสริมจากการปักผ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งครูลงไปสอนและสนับสนุนอุปกรณ์ให้ชาวบ้านในภาคใต้ได้ลองฝึกหัดงานปักซอยแบบโบราณของไทย จนในวันนี้ได้กลายเป็นผลงานเด่นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในส่วนนี้จะมีการนำต้นแบบงานปัก เครื่องมืออุปกรณ์ และภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการปักจาก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งจะถ่ายทอดความวิริยะอุตสาหะของผู้ปักได้เป็นอย่างดี

Zone E : ผ้าปักจาก 6 ชนเผ่า

นำเสนอผ้าปักของชาวไทยภูเขา 6 ชนเผ่า ได้แก่ กระเหรี่ยง (หรือยาง), ลีซู (หรือลีซอ), เมี่ยน (หรือเย้า), อาข่า (หรืออีก้อ), ลาหู่ (หรือมูเซอ) และม้ง (หรือแม้ว) โดยจะนำผ้าจาก 6 ชนเผ่ามาทำเป็นศิลปะภาพปะติด หรือ คอลลาจ (Collage) อย่างน่าสนใจ รวมทั้งจัดแสดงย่ามขนาดต่างๆ ที่บอกเล่าเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่า

Zone F : ประณีตศิลป์บนผืนผ้า สู่พัสตราฉลองพระองค์

นำเสนอความงามวิจิตร 7 ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีการตกแต่งด้วยงานปักอันประณีต ด้วยวิธีปักพัสตราภรณ์ชั้นสูงมาใช้ในการตัดเย็บ ล้วนแต่งดงามประณีต ซึ่งฉลองพระองค์เหล่านี้ทรงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเชิญฉลองพระองค์ทั้ง 7 องค์
มาจัดแสดง

Zone G : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้นำเสนอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดหลากหลายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระราชปณิธานที่จะทรงช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น

Zone H : กิจกรรม DIY

ชวนผู้ชมงานเลือกชิ้นผ้าปัก เพื่อนำมาเย็บบนถุงผ้าดิบหรือเสื้อยืด หรือเลือกลายเพื่อปักซอยตามแบบ แล้วนำกลับไปเป็นที่ระลึก

จากนั้น ได้นำคณะสื่อมวลชนไปยังบริเวณโซน เดอะ บัลโคนี ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพื่อชมผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และโครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริฯ ที่ และการจำหน่ายผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แล้วนำไปยัง ชั้น G ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ แสดงพระฉายาลักษณ์ สมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หาชมได้ยาก และบริเซณใกล้เคียงกัน เป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาชมงานได้รวมพลังสามัคคีและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมช่วยกันปักผ้าด้วยไหมสีทองเป็นคำว่า “Long Live The Queen” บนผืนผ้าไหมสีฟ้าอมน้ำเงิน ขนาด7 เมตร ที่จัดวางบริเวณชั้น G ก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป

และในช่วงเย็นวันนี้ เวลา 18:30 น. จะจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการฯ ณ ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีไฮไลท์การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยผสมผสานกับงานปักแบบต่างๆ จำนวน 18 ชุด ออกแบบสร้างสรรค์โดย 3 สุดยอดดีไซเนอร์ระดับตำนานแห่งวงการแฟชั่นไทย ได้แก่ ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ แห่งแบรนด์ TIRAPAN (ธีระพันธ์), พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ แบรนด์ PICHITA (พิจิตรา), นคร สัมพันธารักษ์ แบรนด์ NAGARA (นาการ่า) และ 7 ดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย ได้แก่ อัญชลี วิกสิตนาคกุล แบรนด์ ANCHAVIKA (อัญชวิกา), พลพัฒน์ อัศวะประภา แบรนด์ ASAVA(อาซาว่า), อภิษฎา นิมิตรวานิช แบรนด์ CALISTA (คาลิสต้า), กรัชเพชร อิสสระ แบรนด์ KEMISSARA (เข็มอิสสระ), มลลิกา เรืองกฤตยา แบรนด์ KLOSET (คลอเส็ท), ปฏิญญา เกี่ยวข้อง แบรนด์ PATINYA (ปฏิญญา) และ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน แบรนด์ VICKTEERUT (วิกธีร์รัฐ) ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นผลงานอันวิจิตรงดงามตระการตา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ โดยทุกชุดที่นำมาแสดงแฟชั่นโชว์ จะจัดแสดงตลอดนิทรรศการ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ก่อนจำหน่ายภายหลังเสร็จสิ้นนิทรรศการ เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป

เซ็นทรัลและคณะผู้จัดงาน มีความตั้งใจจัดนิทรรศการฯ ครั้งนี้ขึ้น โดยขอเป็นสื่อกลางร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ความสนับสนุนหลัก และสุดยอดดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย จึงนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ทุกคนจะได้มาชม มาศึกษา และร่วมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยด้วยกัน

ทั้งนี้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 17 ส.ค. 59 ณ ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จะจัดถึงวันที่ 21 ส.ค. 59 เวลา 10:00-22:00 น. ชมฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Commemoration Exhibition

“The Glorious Beauty of Textiles,

Her Majesty the Queen’s 84th Birthday Celebration”

In the occasion of the auspicious ceremony of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th birthday anniversary, Central Chidlom and Central Embassy, in collaboration with The Foundation of the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand (The SUPPORT Foundation), Queen Sirikit Museum of Textiles and sponsored by The Siam Commercial Bank PCL are to host a commemoration exhibition in Her Majesty Queen Sirikit’s honor, “The Glorious Beauty of Textiles” at The Event Hall, 3rd floor, Central Chidlom and 5th – 21st August 2016 at Level G, Central Embassy.

This occasion is honored by Piyawan Leelasompop, Executive Vice President – Marketing, Central Department Store with honor guests: Piyavara Teekara Natenoi, Director of the Queen Sirikit Museum of Textiles, Veeratham Tragoolngernthai, Costume and Ornaments Designer, Royal Khon Performance Production Committee and Alisa Saisavetvaree, Curator of the Queen Sirikit Museum of Textiles who will all be available for interview by members of the press.

“The Glorious Beauty of Textiles, Her Majesty the Queen’s 84th Birthday Celebration” is hosted to exhibit of Her Majesty Queen Sirikit’s royal duties in improving the livelihood of Thai people. From her numerous visits with His Majesty King Bhumibol to rural areas of Thailand and witnessing the poverty of farmers, along with her keen eyes for the identity and beauty of local textiles with uniqueness differing from the region each textile originates from and as a stratagem to conserve and inherit Thai knowledge in the art of weaving of silk, cotton and hill tribe style embroidery as well as the conservation of traditional Thai embroidery while improving her people’s income.

Thai garment and the art of embroidery is a unique Thai trait that possesses artistic beauty and historical value. Central Group is determined to host this exhibition in order to publicize Her Majesty Queen Sirikit’s royal duties, beautiful character and habits as well as in succeeding her royal will in preserving Thai knowledge for Thais and foreigners to witness. Especially in the art of embroidery which embodies into one a single platform the various qualities of Thai garment such as the unique sensibility in each native garment from different regions which span across silk, cotton, Khon (Thai masked dance drama) costume embroidery, ancient Thai knitting, Thai hill tribe embroidery and a rare highlight of displaying 7 of Her Majesty Queen Sirikit’s royal costumes which are made from Thai garment and adorned with exquisite embroidery normally reserved for display exclusively at Queen Sirikit Museum of Textiles.

The exhibition is to be held at The Event Hall, 3rd floor, Central Chidlom and will be composed of 8 different zones.

Zone A: “The Glorious Beauty of Textiles”-Her Majesty the Queen’s 84th Birthday Anniversary

Chronicling the origin of the commemorating exhibition for Her Majesty Queen Sirikit in commemorating her majesty’s 84th birthday anniversary, in gratitude to her royal grace for her people while displaying her majesty’s talents in perceiving the artistry within the spirit of Thai people.

Zone B: Heritage of Textiles

The beginning of her majesty’s genuine interest in every type of native fabric that marks her majesty’s set up of The SUPPORT Foundation in order to encourage garment production in rural areas, her wearing of Thai fabric in daily duties as well as in royal ceremony. This zone also covers her exposure of Thai fabric outside of Thailand, which not only creates income for locals, but also pride to the creator in order to preserve and pass down the region’s identity to the next generation. Also displayed in this zone is a map of Thailand with each region represented by a jigsaw piece made of fabric from their respective region.

Zone C: Royal Khon Embroidery

Her Majesty Queen Sirikit has issued a royal initiative to create new set of costumes for the performance commemorating Khon. Her majesty has enjoined that the format of the costumes is taken after the style of ancient Khon costume with traditional embroidery technique which resurrecting long forgotten ancient technique and developing them to contemporary application for crafting costumes for performance. The zone will also display Khon characters with garments used in Khon costumes which are the crown example of find embroidery work.

Zone D: Embroidery

Her Majesty Queen Sirikit has helped villagers in the South of Thailand to have a supplementary occupation in embroidering. Her majesty sent down to the area instructors and equipments in order to train the people in the art of ancient Thai embroidery. Her Majesty’s effort has become fruitful and the quality of embroidery from the South has been widely accepted by the general public. The zone will be displaying samples of embroidery works, equipments and pictures showing process of embroidery from The SUPPORT Foundation which will vividly reflect the relentless perseverance of the makers.

Zone E: Thai Hill Tribes

A display of embroidered fabric from 6 different Thai native hill tribes such as Karen, Lisu, Mien, Akha, Lahu and Hmong. Six unique fabrics from six unique tribes will be combined into a single collage. The zone will also display different types of satchel that represents each tribe’s uniqueness in aesthetic.

Zone F: The Royal Gowns

Displaying 7 royal gowns of Her Majesty Queen Sirikit, adorned with the high art of fine embroidery that matches the exquisite cutting and stitching works. These royal costumes were wore by her majesty during royal visits in both Thailand and other countries. This rare opportunity is brought to you by Queen Sirikit Museum of Textiles.

Zone G: The SUPPORT Foundation

In the auspicious occasion of celebrating Her Majesty Queen Sirikit’s 84th birthday anniversary, The Foundation of the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand (The SUPPORT Foundation) collaborated with other royal departments to publicize her majesty’s various royal duties and royal wishes to improve the livelihood of her people.

Zone H: DIY Zone

Participants can create their own embroidery on satchels and t-shirts with ready-made embroidered fabrics or create their own work with prepared patterns to-go as souvenirs.

After that, members of the press will be lead to The Balcony, 2nd floor, Central Embassy shopping center to see various products from the SUPPORT Foundation, Projects Inspired by the King’s Philosophy and The Royal Highland Agricultural Development Station. The tour will then proceed to G floor where the rare royal portrait of Her Majesty Queen Sirikit is displayed. In nearby area, guests may participate in commemorating activity that allows participants to display their unity and loyalty to Her Majesty Queen Sirikit by partaking in the embroidering with golden silk the text “Long Live The Queen” on a 7 meters long blue fabric, displayed on G floor, before it is presented to her majesty.

The opening ceremony, 6:30 PM at The Event Hall, 3rd floor, Central Chidlom, will be honored by Thanpuying Charungjit Teekara, Deputy Private Secretary to Her Majesty the Queen, who will preside over the grand opening ceremony. The opening will be highlighted with a fashion show of fusion Thai fabric and embroidery by 3 legendary Thai fashion designers – Tirapan Wannarat from TIRAPAN, Pichitra Boonyarataphan from PICHITA and Nagara Sambandaraksa from NAGARA and 7 Thai leading designers- Anchalee Vikasitnakakul from ANCHAVIKA, Polpat Asavaprapha from ASAVA, Apisada Nimitvanich from CALISTA, Karatphet Issara from KEMISSARA, Mollika Ruangkritya from KLOSET, Patinya Kyokong from PATINYA and Teerut Wongwatanasin from VICKTEERUT. Each collection is filled with the force of creativity that births works of extraordinary beauty inspired by Her Majesty Queen Sirikit’s character, habits and royal duties. Every costume in the fashion show will be on display throughout the exhibition period at Level G, Central Embassy before they are made available for purchase to the public, with all earnings going to The SUPPORT Foundation.

Central and the organizers intend for this exhibition to be the medium that brings together her majesty’s will in preserving Thai intellects. We thank The SUPPORT Foundation, Queen Sirikit Museum of Textiles, Siam Commercial Bangkok PLC for being our major sponsors, as well as the best talents in fashion design Thailand has to offer. We would like to invite everyone to join us in witnessing this monumental event and be proud in the Thai intellect.

“The Glorious Beauty of Textiles” The Exhibition in Honor of Her Majesty the Queen’s 84th Birthday Anniversary will be held from today to 17th August 2016 at The Event Hall, 3rd floor, Central Chidlom and Central Embassy until 21st August 2016 10:00 AM – 10:00 PM. Free of charge.

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial