เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา, อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้โครงการความร่วมมือแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ ระหว่าง HONGIK UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้การดูแลของ Professor Hosup Kan ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “THE INTERNATIONAL FASHION EXHIBITION BETWEEN HONGIK & CHULALONGKORN UNIVERSITY” ณ เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างประเทศทางด้านแฟชั่น และนำเสนอผลงานของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาแฟชั่นทั้งสองสถาบัน อันจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการออกแบบแฟชั่นระดับสากล รวมถึงการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ภายในนิทรรศการประกอบด้วย การแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอของนิสิตและคณาจารย์ทั้งสองสถาบัน จัดแสดงภายในพื้นที่ชั้น 2 และ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

Click here to Google Photo Gallery

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy