Fashion Show : Thailand Student Fashion Project Award 2006
Brand : TSFP
Venue : Cenral Chidlom, Event Hall
Date / Time : 24 August 2006 ,19.00

Thailand Student Fashion Project Award 2006  ประชันผลงานแฟชั่นระดับนิสิต-นักศึกษา 14 สถาบันทั่วประเทศ
แนวคิดการออกแบบที่ท้าทาย “ความเป็นไทย”  ผลงานเข้าตากรรมการจะถูกตีพิมพ์ในนิตยสารหัวนอก

นายรวิเทพ มุสิกะปาน ประธานโครงการ Thailand Student Fashion Project Award 2006 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยว่า มศว ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษา แลพัฒนาแฟชั่นขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการ บริการวิชาการ ให้กับชุมชน นอกจากจะให้บริการความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แก่สังคม และชุมชนที่ทำงานด้าน การออกแบบแล้ว ศูนย์ศึกษาและพัฒนาแฟชั่น ยังจัดให้มีการประกวดผลงานของนิสิต นักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทำการเรียนการสอนทางด้านแฟชั่นการออกแบบ จึงจัดให้มีเวทีใน การนำผลงานที่ได้เล่าเรียนมาออกสู่สายตา สาธารณะชน ด้วยการทำงานร่วมกับมือ อาชีพในสายงานการออกแบบ การจัดแฟชั่นโชว์ตลอดถึงการทำงาน กับนางแบบมืออาชีพ มศว.จึดได้จัดการประกวด Thailand Student Fashion Project Award 2006 ขึ้น ปีนี้เป็นปีที่2 มีสถาบันการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอน ด้านออกแบบแฟชั่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน 14สถาบันดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุมพร เขตอุดมศักดิ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เทคนิคกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ พระนครใต้

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่นิสิต นักศึกษาได้เรียนมาสร้างเป็นผลงานขึ้นมา โดยแต่ละสถาบัน ต้องออกแบบผลงานคนละ 2ชุด และในปีนี้ยังม ีการจัดประกวด เครื่องประดับอีก 5ผลงาน และเครื่องหนัง 4ผลงาน โดยใช้แนวคิด “ความเป็นไทย” การจัดการประกวดสิ่ง สำคัญไม่ได้เน้นการแข่งขัน แต่อยากให้นิสิต นักศึกษาทุกคน ได้มีเวทีในการจัดแสดงผลงาน และผลงานที่ได้รับการ ยอมรับจากการตัดสินของคนที่อยู่ในวงการแฟชั่น

Click here to Google Photo Gallery
ผมย้ายรูปทั้งหมดไปไว้ที่ Google Photo แล้วครับ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial