FashionShow : Weaving Dialog
Brand : Realistic Situation,T-ra, Wisharawish
Venue : อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16
Date/Time : 1 December 2014, 15.30

Weaving Dialog

Power Len by Banhan

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (Office of Contemporary Art and Culture – OCAC) กระทรวงวัฒนธรรม (Ministy of Culture) ในความร่วมมือกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Center for Academic Services Srinakharinwirot University – SWU CAS) จัดงาน “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย) กิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล และ ค่ายวัฒนธรรม หรือ เรียกว่า โครงการ “วีฟวิ่ง ไดอะล็อก (Weaving Dialog)” ซึ่งมีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่งของชาติ เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญและจุดประกายองค์ความรู้ รวมไปถึงแนวความคิดใหม่ๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจ จากจุดประสงค์ดังกล่าว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ จึงได้เชิญ “พลัฏฐ์ พลาฎิ แห่งแบรนด์ รีลลีสติก ซิทูเอชั่น (Realistic Situation),” “ธีระ ฉันทสวัสดิ์ แห่งแบรนด์ ธีระ (T-ra)” และ “วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข แห่งแบรนด์ วิชระวิชญ์ (WISHARAWISH)” ๓ นักออกแบบชั้นนำระดับแถวหน้าของเมืองไทย ไปลง 22 พื้นที่ที่โดดเด่นเรื่องผ้าทอ ผ้าพื้นเมืองและงานหัตถกรรม ใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์และอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ พร้อมกับมีการนำวัสดุใหม่ๆ ไปผสมผสานและสร้างสรรค์ผืนผ้าที่สวยงามแบบใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการเจอกันระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย จากนั้นจึงนำผืนผ้าเหล่านั้นมาออกแบบเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าตามแนวทางของแต่ละคน

Click here to Google Photo Gallery

1. “กิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล (Exhibition)” ส่วนหนึ่งของโครงการ “Weaving Dialog” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกิจกรรมการนำเสนอคอลเลคชั่นเสื้อผ้าจาก ๓ ดีไซเนอร์ที่มีแฟชั่นโชว์ไปแล้วจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2014 ระหว่างเวลา 10-19.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. “กิจกรรมค่ายวัฒนธรรม (Workshop)” ส่วนหนึ่งของโครงการ “Weaving Dialog” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการจัดสัมมนาให้ความองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ จากเหล่าวิทยากรผู้มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องของผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง รวมถึงผู้ที่เป็นกูรูด้านการออกแบบชั้นนำของเมืองไทย อาทิ นายสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์, นายจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล ฯลฯ รวมทั้งหมด 20 ท่าน กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนี้ จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2014 ระหว่างเวลา 08-16.30 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมฟังโดยได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สศร. โทร. 024228828 หรือ เวปไซต์. www.ocac.go.th

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens